De provincie werkt met de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, in het kort: de ASV.

Daarnaast heeft de provincie  veel specifieke subsidieregelingen. Als u een subsidie binnen zo’n regeling aanvraagt, is het belangrijk dat u de ASV ook inkijkt.

Als uw activiteiten niet passen binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen een van onze beleidsdoelen dan kunt u op basis van de ASV incidentele subsidie aanvragen. Klikt u hier voor meer informatie.

De ASV gaat in eerste instantie uit van vertrouwen. Toch kan het voorkomen dat er bewijzen van u gevraagd worden of u het subsidiegeld wel gebruikt heeft zoals afgesproken. Schrijf ons dan ook direct een brief als het u niet lukt om het project volgens afspraak of binnen de afgesproken tijd uit te voeren.

Iemand die misbruik maakt van ons vertrouwen krijgt geen subsidie weer

Er worden steekproeven gedaan om misbruik van subsidies te voorkomen. Dat is geregeld in ons M&O beleid. Daarom is het belangrijk om de bewijsstukken van de subsidie vijf jaar te bewaren.

Een verdenking van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude van subsidies kunt u hier melden.

Melding maken

Aanvraagprocedure

Een subsidieregeling aanvragen in een regeling moet met een aanvraagformulier. Als u een aanvraag indient ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Wij krijgen heel veel aanvragen. Die willen we graag snel beschikken maar er gaat wel vaak iets mis met de aanvraag. Dan vragen wij aanvullende informatie. Daardoor schuift de aanvraag door naar achteren in de volgorde van de behandeling. Dan duurt het veel langer voordat u bericht krijgt op de aanvraag.

Als u graag snel antwoord op uw aanvraag wilt, dan helpt het om de aanvraag direct goed en volledig in te leveren.

Wanneer is een aanvraag volledig?

  • als er goed ingediend is. Aanvragen via de mail nemen wij niet in behandeling;
  • als alle informatie die gevraagd wordt, op het aanvraagformulier ingevuld en aangekruist is;
  • als de aanvraag door de daarvoor aangewezen personen rechtsgeldig ondertekend is;
  • als alle gevraagde bijlagen aan de aanvraag toegevoegd zijn. Denk daarbij aan een duidelijk en uitgebreid projectplan en een goed onderbouwde begroting.

Rechtsgeldig ondertekenen

Het komt geregeld voor dat uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat bestuurders niet alleen maar gezamenlijk bevoegd zijn. Pak dan de statuten van de oprichtingsakte erbij. Meestal staat daar wel in wie de aanvragende organisatie vertegenwoordigen. Soms is het de voorzitter met de penningmeester en soms zijn het twee willekeurige bestuursleden. Kunt u het niet vinden? Mail ons de statuten en vraag het na bij de subsidiemedewerker die de regeling in behandeling heeft. Dan helpen wij u op weg.

De afdeling Subsidies is te bereiken op telefoonnummer 058 – 292 59 25 en via provincie@fryslan.frl

Subsidieregister

Het subsidieregister laat een overzicht van verleende subsidies zien. De genoemde bedragen in het register kunnen afwijken van de bedragen die de ontvanger feitelijk krijgt. Het kan namelijk zijn dat na afloop van het project het subsidiebedrag lager wordt vastgesteld.

Informatie over personen is anoniem gemaakt. Dit in verband met de Wet op bescherming van persoonsgegevens. In de gevallen dat bedrijven subsidies gekregen hebben, die weleens gevoelig kunnen liggen uit het oogpunt van concurrentie, is ook die informatie anoniem gemaakt.

Heeft u problemen met het lezen, begrijpen of gebruiken van informatie in het Openbaar subsidieregister? Maak dan een toegankelijkheidsmelding via het formulier op deze pagina.

Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend. Het meest recente subsidieregister vindt u onderaan de site. De subsidieregisters van voorgaande jaren kunt u terug vinden in ons websitearchief.