Fryslân is een echte weidevogelprovincie. Jaarlijks komen er verschillende soorten weidevogels in het voorjaar naar Fryslân om nestjes te maken en jongen groot te brengen. De bekendste soort is de grutto, maar ook de kievit, tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut en watersnip komen hier graag. De afgelopen jaren is het aantal weidevogels steeds verder afgenomen. Daarom werkt de provincie Fryslân samen met vele andere organisaties aan het omkeren van die dalende trend naar een stijgende lijn in aantallen weidevogels.

Onderaan de pagina vindt u enkele downloads over het weidevogelbeleid in de provincie Fryslân.

Aanvalsplan Grutto

Onze nationele vogel, de grutto, wordt in haar voortbestaan bedreigd. Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar ruim 30.000. Omdat ruim 80 procent van de wereld gruttopopulatie in ons land broedt, staat het voortbestaan van deze weidevogel op het spel. Om het tij te keren hebben de initiatiefnemers onder de bezielende leiding van oud-minister Pieter Winsemius een Aanvalsplan Grutto gemaakt.

Het Aanvalsplan Grutto(eksterne keppeling) voorziet in de inrichting van zogenaamde kansgebieden, verspreid over de provincies. In deze aaneengesloten gebieden, van minimaal 1.000 hectare, werken natuurbeheerders en boeren intensief samen. Ze beheren het (open) landschap extensief, zodat weidevogels er voldoende voedsel vinden, veilig kunnen broeden en kuikens kunnen laten uitvliegen. Daarbij moet aan een aantal voorwaarden en beheermaatregelen worden voldaan. Boeren kunnen rekenen op een robuust verdienmodel, gericht op langjarig beheer.

Een grutto staat in het zand, op de achtergrond groen gras en de tekst in witte letters die zegt: Aanvalsplan grutto

De aanpak van het Aanvalsplan is gefaseerd. De eerste golf startte in 2022 met zo’n dertien gebieden. Dit wordt stap voor stap uitgebreid naar zo’n dertig gebieden in 2027. Bij de uitrol van het Aanvalsplan wordt nauw samengewerkt met boerenorganisaties, terreinbeheerders, de zuivelketen, kennisinstellingen en banken. Voor het plan is voor het beheer een kleine € 70 miljoen beschikbaar voor de periode tot en met 2027. Daarnaast wordt hard gewerkt aan aanvullende, langjarige verdienmodellen.

Grutsk op ús Greidefûgels

Grutsk op ús Greidefûgels is een project dat als hoofddoel heeft de waarde van weidevogels voor onze provincie duidelijk te maken. Hoe kunnen we de weidevogel veilig houden en beschermen tijdens het werken op het land? Deze campagne richt zich met name op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachten. Hier vind u meer informatie over de campagne.(eksterne keppeling)
Grutsk op ús Greidefûgels is een initiatief van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, LTO-Noord, Cumela, KBF, Nordwin, Van Hall Larenstein, BFVW en AJF.

Een tekening van 2 weidevogels met rode bloemen er bij en de tekst in het groen die zegt: Grutsk op ús weidefûgels

Poes in de mand

Met de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ roepen natuurorganisaties en Friese agrarische collectieven katteneigenaren op om ’s nachts de kat binnen te houden tijdens het broedseizoen. De Bond van Friese Vogelwachten is initiatiefnemer van de campagne.

Op de campagnewebsite(eksterne keppeling) is meer informatie te vinden over de campagne en wat je als katteneigenaar kunt doen om je kat ’s nachts gemakkelijker binnen te houden.

Er ligt een poes in een mand in het weiland waar de volgende tekst bij staat: kuikens in het land, poes in de mand. Ook staat er de link www.poesindemand.nl onder.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.