Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 15 november 2022 tot en met 14 februari 2023 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

Welke agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen?

  • Noardlike Fryske Wâlden
  • Agrarisch collectief Waadrâne
  • Gebiedscoöperatie It Lege Midden
  • Gebiedscollectief Waddenvogels
  • Kollectief Westergo
  • ELAN Zuidoost Friesland
  • Coöperatieve vereniging Súdwestkust

Land geschikt maken voor weidevogels

De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Weidevogels voelen zich thuis in vochtige graslanden. De inrichtingswerkzaamheden voor een hoog waterpeil en/of plas dras vallen ook onder de subsidieregeling. Denk aan het plaatsen van dammen en of stuwen. Bekijk de subsidieregeling(externe link)

Hoogte van de subsidie

Het subsidieplafond voor deze openstelling(externe link) is € 561.000,-. Het geld is beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân. 

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen, dan vindt u het formulier onderaan deze pagina. Het aanvraagformulier kunt u volledig ingevuld en voorzien van volledige ondertekening schriftelijk indienen.

Overige informatie

Weidevogels horen bij de Friese cultuur en het Friese landschap. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het standhouden van weidevogels in Fryslân. Bijvoorbeeld de grutto: 40% van de Europese populatie grutto’s broedt in Fryslân. De afgelopen jaren is de stand van de grutto en veel andere weidevogelsoorten ondanks alle inzet en maatregelen achteruit gegaan. Dat komt onder andere door bijvoorbeeld een laag waterpeil. Weidevogels houden van natte gebieden. Het is daarom van belang om de leefomgeving van de weidevogels te herstellen. Dat kan onder andere door de grondwaterstand te verhogen en het aanleggen van plas-dras gebieden (plassen in het land).                                                                                                                                   

Vernatting is een van de belangrijkste schakels om voldoende kuikens vliegvlug te krijgen. Daarom wil de provincie in het kader van haar weidevogelbeleid dit vernatten van weidevogelgrasland verder stimuleren. De provincie faciliteert, via de collectieven subsidies voor het treffen van inrichtingswerkzaamheden en instandhouding van de vernatting. De collectieven bepalen welke beheer- en inrichtingsmaatregelen waar effectief zijn voor weidevogels.                         

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl