Deze regeling is gesloten!

Op 22 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten opnieuw € 350.000,- opengesteld voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân(eksterne keppeling). Doel van de subsidie is de exportactiviteiten van het Friese MKB te stimuleren.

Bent u mkb’er met een exportwens? Dan is het vanaf 4 april tot en met 29 december 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Een prestatiesubsidie kan worden verstrekt voor de loonkosten van het in dienst nemen van een nieuwe exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden.

Belangrijkste voorwaarden:

 • de exportmedewerker mag in de 12 maanden die vooraf zijn gegaan aan de datum van ontvangst van de aanvraag niet werkzaam zijn geweest bij de onderneming van de aanvrager, in wat voor functie dan ook. Hier valt via detachering of via een uitzendbureau in dienst nemen, ook onder. De werving van de nieuwe medewerker kan pas plaatsvinden na indiening van de aanvraag;
 • de exportmedewerker die in dienst wordt genomen, verricht zijn in de arbeidsovereenkomst vermelde uren volledig ten gunste van de aanvragende onderneming;
 • de door de exportmedewerker uit te voeren werkzaamheden beogen direct of indirect een bijdrage te leveren aan de internationalisering van de aanvragende onderneming

Let op: De subsidie wordt geweigerd wanneer er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Subsidiehoogte

De prestatiesubsidie bedraagt:

a. In geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 3.000,- : € 5.000,-

b. In geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van € 3.000,- of meer :  € 10.000,-.

Bekijk de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân(eksterne keppeling).

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het onderstaande aanvraagformulier.  Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie:
  Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidies, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl.