Op dit moment waarderen Friezen de leefbaarheid in hun omgeving afgerond met een 8. Dat is een hoog cijfer en onze ambitie is dan ook om dit cijfer met gezamenlijke inzet zo te houden.

De rol die de provincie Fryslân heeft in de Friese samenleving verandert. Allerlei ontwikkelingen hebben hier invloed op.

In de beleidsbrief Leefbaarheid leggen we uit welke ontwikkelingen invloed hebben op onze rol en hoe wij de samenwerking met gemeenten en andere partijen vormgeven. Hoe we ruimte kunnen geven aan de energie die aanwezig is in de Mienskip, waardoor burgers zelf invulling kunnen geven aan leefbaarheid. U kunt daarbij denken aan hoe wij initiatiefnemers in wijken en dorpen willen ondersteunen om nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen in hun eigen kracht en kunnen tegemoet te treden, zodat ze zich in kunnen zetten voor toekomstbestendige wijken en dorpen. Onze meerwaarde zien wij in de ‘helicopterview’: breed meekijken en partijen aan elkaar verbinden. Bijvoorbeeld door kennisdeling en soms ook door de regie te nemen op bepaalde dossiers.

In de beleidsbrief omschrijven we vier actielijnen die we willen volgen. Deze zijn in de infographic ‘Samenwerken aan leefbaarheid in de provincie Fryslân’ uitgebeeld. De infographic is een samenvatting in woord en beeld van de beleidsbrief.

Startnotitie

De beleidsbrief is een uitwerking van de Startnotitie Leefbaarheid die op 12 juli 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld. Met het vaststellen van de startnotitie, hebben Provinciale Staten besloten de leefbaarheid in Fryslân te versterken door in te zetten op de kracht van samenwerking en aan te sluiten bij initiatieven uit de Friese maatschappij. Kortom, samen met burgers en partners ons blijven inzetten voor de 8!

Beleid

Leefbaarheid is een breed begrip en vraagt om een totaalaanpak. Deze beleidsbrief vervangt daarom de beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid (2016 – 2020).

De vier sporen uit de vorige beleidsbrief zijn omgezet naar vier actielijnen:

  1. Kennis ophalen en delen: hiermee behouden en versterken we de leefbaarheid in Fryslân;
  2. Ondersteunen van initiatieven uit de mienskip: Oplossingen om de leefbaarheid te verbeteren ruimte geven en op verschillende manieren ondersteunen;
  3. Aansluiten op en samenwerken aan uitvoeringsplannen in de regio’s;
  4. De werkwijze van de beleidsbrief Leefberens werkt door in de verschillende beleidsvelden.

Meer informatie over de actielijnen vindt u in de nieuwe beleidsbrief Leefbaarheid en in de infographic.

Wat we overeind willen houden zijn onze leidende principes. Deze passen we zelf toe en we vragen ook aan andere partijen om zich er aan te houden. Onze leidende principes hebben vooral betrekking op het scherper maken van keuzes voor de komende periode:

  • Bij beleids- en planvorming van alle betrokken partijen wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening, krimp van de bevolking).
  • Bij financiële ondersteuning van projecten of processen wordt nagegaan of het om een toekomstbestendige voorziening gaat.
  • Niet overal kan alles meer, soms is het nodig om scherpe keuzes te maken die ook op de lange termijn houdbaar zijn.
  • In samenspraak met betrokkenen zal bij een initiatief bekeken worden of het niet leidt tot overlap met een gelijksoortig initiatief in hetzelfde verzorgingsgebied, waardoor het een ten koste kan gaan van het ander

Bij de beleidsbrief is een overzicht gevoegd met alle inspanning die de provincie verricht op het gebied van de leefbaarheid. Dit is heel breed, van openbaar vervoer tot sportbeleid en van het toetsen van ruimtelijke plannen tot het Iepen Mienskipsfonds (IMF) om lokale initiatieven te ondersteunen.

Fryslân zet in op innovatie en inclusiviteit in de sport

Fryslân is een provincie met hart voor sport en daar zijn we trots op. Ons Friese landschap nodigt uit tot bewegen. Vele verenigingen en vrijwilligers maken sporten en trainen mogelijk. Om te zorgen dat sporten zich blijft ontwikkelen en sporten voor iedereen bereikbaar te maken zet Fryslân met het nieuwe sportbeleid extra in op innovatie en inclusiviteit. Voor beide thema’s wordt een sportfonds opgezet.

U kunt de Beleidsbrief Altyd Priis opvragen bij ons klantencontactcentrum via provincie@fryslan.frl. Graag in het onderwerp vermelden dat het om de Beleidsbrief Altyd Priis gaat.

Contact

Volg Fan Mear nei Better op twitter!(eksterne keppeling) 

Heeft u vragen over krimp en leefbaarheid? Neem dan contact op met Willy van Asperen: w.vanasperen@fryslan.frl