De tekst van het Fries volkslied luidt als volgt:

Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, 
En bûnzje troch ús ieren om! 
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde, 
It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen, 
Oerâlde, leave Fryske grûn, 
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, 
Dy't Friezen oan har lân ferbûn. 

Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare 
Syn namme en taal, syn frije sin; 
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare, 
En twang, fan wa ek, stie it tsjin. 

Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Trochloftich folk fan dizze âlde namme, 
Wês jimmer op dy âlders grut! 
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme 
In grien, in krêftich bloeiend leat! 

Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

De Nederlandse vertaling van het Friese volkslied:

Fries bloed kom in beweging
Bruis, kook, en bons door onze aderen!
Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde,
Het Friese land vol eer en roem

Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die Friezen aan hun land verbond.

Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Buigen was hen vreemd, zo hield het oude volk in ere
Zijn naam en taal, zijn vrijheidszin;
Zijn woord was wet, rechtdoorzee en trouw zijn leer,
En dwang, van wie dan ook, stond het tegen.

Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Doorluchtig volk van deze oude naam,
Wees altijd trots op je (voor-)ouders!
Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam,
Een groene, een krachtige bloeiende loot!

Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver trots in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!