printLogo

Kavelruil foar Fryslân

Voor de provincie Fryslân is de landbouw een belangrijke sector. Bovendien voelt de provincie zich verantwoordelijk voor de woon- en leefkwaliteit in de buitengebieden en de veiligheid op de wegen. Via ‘Kavelruil foar Fryslân’ leveren we daarom graag een bijdrage aan het verbeteren van de verkaveling in de provincie. Op deze site leest u meer over de mogelijkheden daarvoor.

Ga snel naar

Waarom kavelruil?,
Voor wie?

Video: Impressie Kavelruil
Waar?

Subsidie
Aanvraagformulieren downloaden
Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Vragen over subsidieaanvragen?
Vrijwillige kavelruil ten behoeve van weidevogels
Heeft u vragen?

Waarom kavelruil?

In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest in de landbouwpercelen. Doordat een deel van de landbouwbedrijven stopt en andere uitbreiden, vinden in het buitengebied voortdurend grondtransacties plaats. De aangekochte gronden liggen echter vaak niet op de ideale plaats, waardoor de verkaveling verslechtert. Kavelruil is een doeltreffend instrument om daar verandering in te brengen.

Het principe van kavelruil is simpel en tegelijkertijd doeltreffend: u gaat met een groep landbouwers om tafel zitten om gezamenlijk te bekijken of u door ruiling (en eventueel door herinrichting van gronden) de verkavelingssituatie kunt verbeteren.

Door mee te doen aan een kavelruil kunt u de verkaveling voor uw bedrijf verbeteren. Veldkavels kunnen bijvoorbeeld dichter naar uw bedrijf worden geruild, of zelfs aan uw huiskavel komen te liggen. Afstandsvermindering tot de veldkavels, concentratie van veldkavels en huiskavelvergroting zijn dan ook de grote voordelen die u kunt hebben bij kavelruilen.

Daarnaast is het mogelijk dat uw bedrijf wordt vergroot door een overbedeling in de kavelruil. Kavelruil kan u dus vele voordelen bieden. Daarbij maken de beschikbare subsidies Kavelruil helemaal aantrekkelijk.

Terug naar boven >

Voor wie?

Vrijwillige kavelruil is bedoeld voor agrariërs en eigenaren/gebruikers van landbouwgronden en natuurgronden. Een goede verkaveling van de landbouwgronden is van groot belang. In de eerste plaats natuurlijk voor u als agrariër zelf. Verspreide percelen vragen onnodig veel reistijd en leveren problemen op bij de beweiding.

Maar ook voor de omgeving is een goede verkaveling belangrijk. Landbouwverkeer met grote machines op smalle of drukke wegen in het buitengebied leidt gemakkelijk tot onveilige situaties. In de dorpen en voor de verspreide woningen kan het bovendien aanleiding geven tot geluidsoverlast.

Terug naar boven >

Video: Impressie Kavelruil

Terug naar boven >

Waar?

Overal binnen Fryslân kunt u meedoen aan een vrijwillige kavelruil. De subsidieregeling voor kavelruil is binnen de gehele provincie beschikbaar. Toch is het Projectbureau Kavelruil Fryslân niet in de gehele provincie actief. Binnen de grenzen van bestaande landinrichtings- en gebiedsontwikkelingsprojecten is het verstandig om overleg te hebben met de commissie.

0001

Bekijk hier de kaart in het groot >

Terug naar boven >

Subsidie

De provincie stelt kavelruilsubsidies beschikbaar omdat zij een goede landbouwstructuur bijna net zo belangrijk vindt als de agrariërs zelf. Ten eerste levert het een gezonde(re) landbouwsector op en ten tweede neemt de verkeersveiligheid toe wanneer er minder landbouwverkeer op de wegen is.

Ook voor kavelinrichting is subsidie beschikbaar. Zodra de kavelruil is goedgekeurd en de beschikking door ons is afgegeven, kunt u op de toegedeelde percelen kavelinrichtingssubsidie aanvragen. Start echter niet met de uitvoering van de werkzaamheden vóórdat de aanvraag is goedgekeurd, anders zijn de werkzaamheden niet meer subsidiabel.

Terug naar boven >

Aanvraagformulieren downloaden

Voor het aanvragen van kavelruilsubsidie heeft u aanvraagformulieren nodig. De formulieren vindt u onderaan deze pagina bij het kopje ‘Documenten’. Hier vindt u een formulier voor de voorbereidingskosten (proces) en één voor de inrichtingswerkzaamheden. Eventuele formats van de gevraagde bijlagen in de aanvraagformulieren kunt u ook onder Documenten downloaden.

Terug naar boven >

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De provincie vergoedt een aantal kosten voor kavelruilen.

  • De kosten van een adviseur (of kavelruilcoördinator) worden voor 100% vergoed met als maximum € 1800,- per kavelruilovereenkomst. Soms kan de provincie nog een extra vergoeding van € 45,- per hectare vergoeden.
  • De notaris- en kadasterkosten worden voor 100% vergoed.
  • De provincie kent een subsidie toe van € 600,- per toegedeelde hectare voor de inrichtingsmaatregelen die staan in het kavelruilplan (tot ten hoogste € 25.000,-- per agrarisch ondernemer).

De vergoeding van bovengenoemde kosten vindt plaats op basis van marktconforme tarieven. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van € 200,- per toegedeelde hectare. Voor de te subsidiëren kosten en overige vergoedingen hanteert de provincie een aantal spelregels. Deze staan in de Subsidieregeling kavelruil Fryslân 2016.

Terug naar boven >

Vragen over subsidieaanvragen?

Benieuwd hoeveel subsidie u kunt krijgen? Neem contact op met de afdeling Subsidiezaken. Dit doet u via (058) 292 53 35 of door een e-mail te sturen naar: afdelingsubsidiezaken@fryslan.frl.

Let op: wanneer het subsidieplafond is bereikt, kunt u geen aanvraag meer doen.

Terug naar boven >

Vrijwillige kavelruil ten behoeve van weidevogels

Om de weidevogelkerngebieden in onze provincie zo optimaal mogelijk te kunnen inrichten en beheren, stimuleren we vrijwillige kavelruil ten behoeve van weidevogels. Zo kunnen we percelen van agrariërs die niet meedoen aan weidevogelbeheer ruilen met percelen van agrariërs die wel meedoen. Jaarlijks ruilen we zo’n 200 hectare grond voor dit doel.

Zoals we in de provinciale Landbouwagenda 2014-2020 hebben aangegeven, kunnen partijen bij kavelruil t.b.v. het realiseren van weidevogelkerngebieden bovendien de landbouwstructuur verbeteren. Er is dan ook subsidie mogelijk voor de procedure- en inrichtingskosten. Daarnaast biedt de provincie u ondersteuning tijdens het proces voor de vrijwillige kavelruil.

Terug naar boven >

Nieuws

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over kavelruil? Veel vragen hebben we al eens beantwoord. Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Heeft u een andere, persoonlijke vraag? Neemt u dan contact met ons op door een mail te sturen naar vastgoed@fryslan.frl.

Terug naar boven >

Overzicht alle bestanden bij Kavelruil foar Fryslân

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
2016 - kavelruilen 2015 2016 PDF 1,4 MB
artikel kavelruil FD PDF 1,3 MB
Friese kavelruil neemt vlucht PDF 8,2 MB
Totaal 3 items beschikbaar

Taal Kiezen