Samenvatting

Wilt u een wedstrijd organiseren op de openbare weg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. U krijgt de ontheffing alleen als u kunt aantonen dat de deelnemers en organisatoren zijn verzekerd. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Meestal is dat de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat.

U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als het volgende van toepassing is:

  • u wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg;
  • de wedstrijd speelt zich af op het gebied van meerdere gemeenten.

Aanpak

U komt in aanmerking voor ontheffing als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade;
  • u kunt aantonen dat er goedkeuring is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement;
  • uit de aanvraag blijkt dat er ontheffingen nodig zijn van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Contact

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg:

  • de Provincie Fryslân als de aanvraag betrekking heeft op wegen onder beheer van de provincie en gemeenten (meer dan één gemeente);
  • de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) , als de wegen onder beheer van het Rijk zijn;
  • het waterschap Wetterskip Fryslan (het algemeen of dagelijks bestuur), als de wegen onder beheer zijn van het waterschap;
  • de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de gemeente ingestelde eigen commissie, als de wegen onder beheer zijn van de gemeente.

Voor meer informatie over het indienen van een verzoek of het doen van een melding kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wegenverkeerswet 1994