Samenvatting

Wilt u activiteiten verrichten in oppervlaktewater of met grondwater? Of wilt u activiteiten verrichten bij een waterstaatswerk zoals een brug? Dan kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft. Vraag deze vergunning aan bij de provincie Fryslân.

Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier);
  • het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie Fryslân bevoegd is;
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk).

Soms is een ontheffing van de provincie Fryslân nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. Meer informatie.

Voorwaarden

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Contact

Op dit moment werken wij aan de mogelijkheid om via DigiD of eHerkenning een aanvraag voor vergunning of melding te doen. Voor actuele informatie en het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag .

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket online(eksterne keppeling). Ook de watermelding doet u via het Omgevingsloket online(eksterne keppeling).

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie Fryslân kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden als u:

  • stoffen wilt lozen of storten;
  • grondwater wilt onttrekken;
  • water wilt infiltreren waarvoor de provincie Fryslân bevoegd is.

Ook dan kan de provincie Fryslân de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie Fryslân een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling).

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie Fryslân bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Besluit lozing afvalwater huishoudens(eksterne keppeling)
Waterwet(eksterne keppeling)
Besluit lozen buiten inrichtingen(eksterne keppeling)
Waterbesluit(eksterne keppeling)
Waterregeling(eksterne keppeling)

Meer informatie

Formulier

Omgevingsloket online (OLO)(eksterne keppeling)