Samenvatting

Komen er bij activiteiten van uw bedrijf meer oplosmiddelen vrij dan is afgesproken? U bent verplicht deze gegevens door te geven aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten verplicht deze gegevens indienen bij de provincie.

Omschrijving

Als uw bedrijf of inrichting bedrijfsactiviteiten verricht die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, dan krijgt u te maken met de Wet milieubeheer. Uw bedrijf of inrichting moet vergunning hebben als er te veel vluchtige organische stoffen (VOS) of oplosmiddelen vrijkomen. De maximaal toegestane hoeveelheden staan in het Oplosmiddelenbesluit.

Voorbeelden van bedrijfsactiviteiten zijn:  

 • chemisch reinigen;
 • fabricage van schoeisel;
 • lamineren van hout en kunststof;
 • vervaardiging van geneesmiddelen;
 • coating van hout;
 • en  bewerking van rubber.  

Komen er meer oplosmiddelen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten dit melden bij de provincie. Dit is afhankelijk van de omvang van de energiestromen en de verontreiniging.

Aanpak

U moet de gegevens aanleveren als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • u heeft een inrichting die valt onder de Wet milieubeheer;
 • deze inrichting is vergunningplichtig volgens de Wet milieubeheer;
 • in de inrichting worden activiteiten verricht waarbij vluchtige organische stoffen vrijkomen;
 • deze activiteiten worden genoemd in het Oplosmiddelenbesluit (opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer);
 • de hoeveelheden overstijgen de in het besluit genoemde drempelwaarden;
 • er doen zich belangrijke wijzigingen voor in de inrichting.

Contact

U geeft de wijzigingen door aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten de gegevens doorgeven aan de provincie.