In januari 2022 verandert er het een en ander in de dienstregeling van het openbaar vervoer. Door corona zijn reizigerspatronen veranderd. Daarom worden er maatregelen genomen. Deze maatregelen komen voort uit het transitieplan openbaar vervoer Fryslân, dat op 30 maart 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Met het transitieplan streven we naar een toekomstbestendig openbaar vervoer in Fryslân na corona.

Daling van het aantal reizigers

Op dit moment ligt het aantal reizigers ongeveer dertig procent lager in vergelijking met het aantal reizigers in dezelfde periode in 2019. Naar verwachting reizen ook in 2022 nog steeds aanzienlijk minder mensen met het openbaar vervoer. Pas in 2025 zitten de reizigersaantallen op hetzelfde niveau als voor corona, is de verwachting. Daarom is het nodig om kostenbesparende maatregelen te treffen. Daarnaast is het nodig om  verbeteringen door te voeren in het openbaar vervoer om het aantrekkelijker te maken voor de reizigers. Maatregelen zijn onder andere: het schrappen van ritten en/of lijnen met zeer weinig reizigers, het versnellen van lijnen, het spreiden van reizigers in het openbaar vervoer en het frequenter rijden van bussen op hoofdverbindingen om reizigers terug in het openbaar vervoer te krijgen.

De maatregelen

Schrappen van ritten/lijnen

Provincie Fryslân wil voorkomen dat er bussen rijden die vrijwel leeg zijn. We kijken daarom kritisch naar ritten met minder dan vijf reizigers. Het rijden met kleinere bussen (bijvoorbeeld lijntaxi’s) of het toepassen van vernieuwde mobiliteitsconcepten zoals de Arriva Vlinder kan een oplossing zijn. Het opheffen van ritten/lijnen met weinig reizigers is ook een optie.

Versnellen van lijnen

Binnen het netwerk van lijnen zijn er mogelijkheden om bepaalde lijnen te versnellen. Het versnellen van lijnen betekent dat de bussen niet meer door dorpen rijden, maar er langs. Dit zorgt voor kortere reistijden. Of het versnellen van lijnen mogelijk is hangt af van het aantal instappers per halte. Daarnaast kijken we naar alternatieven voor reizigers, zoals andere haltes op loopafstand. Is dat niet het geval dan onderzoeken we maatwerkoplossingen, zoals de Opstapper. Op plaatsen waar dat mogelijk is gaan we met de gemeente en bewoners in gesprek over infrastructurele aanpassingen op detailniveau, zoals het aanbrengen van extra verlichting langs de weg of het bepalen van de exacte plaats van de haltes en fietsenstallingen. Afhankelijk van deze aanpassingen kan het versnellen van lijnen in fasen plaatsvinden.

Spreiden van reizigers

Voor corona was er in Fryslân sprake van pieken in de spits in het openbaar vervoer. Als gevolg van corona zijn er goede afspraken gemaakt over het meer spreiden van scholieren en studenten in het openbaar vervoer. Daarnaast werken forenzen vaker thuis. Daardoor zijn er in de spits soms minder bussen nodig.

Meer bussen op hoofdverbindingen en goede aansluiting op knooppunten

Om het aantal reizigers nu en in de toekomst aan te kunnen zetten we meer bussen in op hoofdverbindingen. De verbinding tussen bus en trein verbeteren we door buslijnen te laten aansluiten op treinstations op zogeheten overstapknooppunten. Daarmee voorkomen we dat bussen en treinen tegelijkertijd wegrijden van deze knooppunten. 

Wilt u weten wat er voor u verandert in uw reis met het openbaar vervoer? Klik hieronder op uw gemeente en bekijk de wijzigingen aan de hand van kaartjes met toelichting.

Gemeente Datumadiel

De Westereen

De route van lijn 62 in De Westereen versnelt. De haltes ‘De Greiden’, ‘Noarderstasjonsstrjitte’, ‘Skoallestrjitte’ en ‘Tsjerkestrjitte’ vervallen. Aan de Foarstrjitte bij de supermarkt en aan de oostzijde van het dorp plaatsen we nieuwe haltes. De bestaande halte ‘Foarstrjitte West’ blijft in gebruik. De trein kan voor reizigers een alternatief zijn.

Gemeente Waadhoeke

  Bitgum, Bitgummole en Ingelum

  De route van buslijn 71 en 74 versnelt, zodra de nieuwe bushaltes voor Ingelum aan de N383 klaar zijn. Naar verwachting is dit vanaf december 2022. De dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum hebben vanaf dat moment ieder een halte aan de provinciale weg N383. De bestaande bushaltes in en rondom de drie dorpen vervallen. De nieuwe lijn 74 biedt voor de dorpen een rechtstreekse verbinding met Franeker. In Marsum verplaatsen we de halte aan de Bitgummerdyk naar de Ljouwterdyk. Daarnaast komt er een nieuwe halte aan de zuidkant van het dorp (kruising Rypsterdyk/Bokmasingel).

  Tzummarum

  De buslijnen van en naar Franeker rijden voortaan vanaf Tzummarum verder richting Minnertsga en niet meer richting Sexbierum.  Reizigers tussen Sexbierum en Franeker moeten voortaan in Tzummarum overstappen. Bij de kruising van de Kade met de Buorren komt een extra halte. De exacte locatie van de halte bepalen we in overleg met de bewoners.

  Sexbierum-Pietersbierum

  De route van buslijn 71 wijzigt. Lijn 71 rijdt voortaan over de provinciale weg N393 (Hearewei). De haltes ‘Tsjerk Hiddesstrjitte’ en ‘Walburgastrjitte’ in Sexbierum en de halte ‘Van Hottingawei’ in Pietersbierum vervallen. Reizigers uit Sexbierum kunnen gebruik maken van de bestaande halte aan de Hearewei en in Pietersbierum aan de Hearewei leggen we een nieuwe halte aan. De bussen toppen tijdelijk bij de bestaande haltekommen aan de Hearewei, tot de nieuwe haltes klaar zijn.  

  Gemeente Súdwest-Fryslân

  Wommels

  De route van lijn 92 versnelt. Daarmee versnelt ook de route van lijn 192. De haltes ‘Hottingawei’, ‘De Terp’, ‘Walpert’ en  ‘Kubaard Berkwerterleane’ vervallen.  De bestaande halte aan de provinciale weg is voortaan de centrale halte voor Wommels. Er komt een fietsenstalling voor meer fietsen dan nu het geval is.  

  Gemeente Noardeast-Fryslân

  Lioessens, Morra en Wierum

  Lijntaxi 552 vervangt buslijn 52. De route wijzigt waardoor de belangrijkste dorpen een snellere verbinding met Dokkum krijgen. Lijn 52/552 komt niet meer door de volgende dorpen:

  • Lioessens. De afstand tot de halte aan de provinciale weg bij Morra is 1500 meter. Als alternatief bieden we De Opstapper aan;
  • Morra. De afstand tot de halte aan de provinciale weg bij Morra is 500 meter. Als alternatief bieden we De Opstapper aan;
  • Wierum. Als alternatief bieden we De Opstapper aan.
  • Anjum. Er is iedere uur een snellere verbinding naar Dokkum met lijn 55;
  • Oostmahorn. Als alternatief bieden we De Opstapper aan.

  Dokkum

  Buslijn 51 gaat in Dokkum dezelfde route rijden als de andere streeklijnen. Buslijn 51 komt niet meer langs de haltes ‘Zwaluwstraat’, ‘Dongeraheem’, ‘Harddraversdijk’, ‘Bocksmeulen’, ‘Drs. S. van Tuinenleane’, ‘Woudpoort’, ‘Bronlaan’ en ‘Dockaheem’. Reizigers kunnen gebruik maken van de bestaande haltes aan de Rondweg. Samen met de gemeente kijken we of er voldoende ruimte is voor het stallen van fietsen aan de haltes ‘Sionsberg’ en ‘Politiebureau’. Indien nodig breiden we deze fietsenstallingen uit.

  Holwerd

  Vanaf december 2022 rijden buslijnen 150 en 154 tussen Holwerd en Ternaard via de provinciale wegen N356 en N358. Deze lijnen rijden in Holwerd niet meer door het dorp, op verzoek van een aantal aanwonenden. De halte ‘Stationsweg’ vervalt en de halte ‘De Polle’ verplaatsen we naar de provinciale weg.

  Gemeente Harlingen

  Midlum

  Buslijn 75 vervalt. Daarmee vervalt ook de bestaande halte ‘Midlum’ in het dorp. Reizigers uit Midlum kunnen voortaan gebruik maken van de bestaande halte van lijn 71. Deze halte ligt net buiten het dorp bij de kruising van de Harlingerstraatweg met de Haulewei. Deze halte krijgt een overdekte fietsenstalling.

  Gemeente Leeuwarden

  Leeuwarden Westeinde

  Buslijn 1 vervalt. Daarmee vervallen ook alle bushaltes aan de Jan Jelles Hofleane en de Douwe Kalmaleane en de halte bij het winkelcentrum. Westeinde kan voortaan vanaf de rand van de wijk gebruik maken van de streeklijnen 71 en 97. De route via de Slauerhoffweg wordt overgenomen door lijn 70. De halte ‘Westeinde’ aan de Harlingerstraatweg is dan de belangrijkste halte voor de wijk. Deze halte maken we toegankelijker. De halte krijgt een overdekte fietsenstalling met (indien nodig) met ruimte voor meer fietsen. Lijn 71 en 97 komen langs deze halte.

  Lijn 71 komt langs de haltes aan de Poptawei. De halte ter hoogte van de Jan Jelles Hofleane maken we ook toegankelijker en krijgt een niet-overdekte fietsenstalling en een abri. De halte ter hoogte van Douwe Kalmaleane blijft voorlopig zoals die is.  

  Als aanvulling op het openbaar vervoer krijgt Westeinde een zogeheten wijkauto. Deze wijkauto gaat vanaf 10 januari rijden.  

  Leeuwarden Nijlân

  De route van buslijn 4 wijzigt. Lijn 4 gaat rechtstreeks via het Stephensonviaduct naar Nijlân rijden. De reistijd is daardoor vijf minuten korter en in beide richtingen is sprake van een betere aansluiting op de treinen. De haltes in Huizum West komen te vervallen. De route van lijn 4 in Nijlân blijft gelijk.

  Buslijnen 5 en 15 vervallen. Daarmee vervallen ook de haltes aan Surinamestraat. Buslijn 615 rijdt vanwege reizigers van en naar het Friesland College een aangepaste route via het Stephensonviaduct, de Julianalaan, de Surinamestraat en de Uiterdijksterweg. Buslijn 615 blijft in gebruik totdat de nieuwe haltes aan de Julianalaan klaar zijn. Naar verwachting is dat in de zomer van 2022. Daarna reist men met streeklijnen 28 en 95 via de Julianalaan van en naar het Friesland College.

  De Vlinder

  In de avonduren na 18.30 uur en op zondag (hele dag) is er sprake van ‘flexibele bediening’ met ‘De Vlinder’. De ritten van lijn 4 vervangen we dan door De Vlinder. De Vlinder heeft een vast vertrekmoment vanaf het station (aansluitend op de intercity’s en de treinen van Arriva vanaf Sneek, Harlingen en Groningen). De overige tijden zijn vraagafhankelijk. De route is flexibel en het aantal reismogelijkheden verdubbelt. Via de nieuwe app of telefonisch kan men De Vlinder reserveren. Betalen kan via de app of per Pinbetaling. Voor De Vlinder gelden dezelfde tarieven als voor de buslijn overdag.

  Leeuwarden Aldlân

  Buslijnen 5 en 15 vervallen. Lijn 2 rijdt in Aldlân een nieuwe route. De route loopt vanaf het busstation via de Holwortel en de Aldlânsdyk naar de eindhalte ‘Zwanebloem’. Vervolgens rijdt de bus via de bestaande route weer terug naar het busstation. De halte Florastate (lijnen 5 en 15) nemen we daarmee op in de route van lijn 2. Aan de Aldlânsdyk komt een nieuwe halte ter hoogte van de Holwortel. Deze nieuwe halte vervangt de halte ‘Holstmeerweg’ (lijnen 5 en 15) en zorgt voor een betere ontsluiting van de wijk Aldlân. De haltes ‘Beemdgras’, ‘Jacob Botkeweg’, ‘Erasmus’ en ‘Viaduct Beatrixstraat’ komen te vervallen.   

  De Vlinder

  In de avonduren na 18.30 uur en op zondag (hele dag) is er sprake van ‘flexibele bediening’ met ‘De Vlinder’. De ritten van lijn 2 vervangen we dan door De Vlinder. De Vlinder heeft een vast vertrekmoment vanaf het station (aansluitend op de intercity’s en de treinen van Arriva vanaf Sneek, Harlingen en Groningen). De overige tijden zijn vraagafhankelijk. De route is flexibel en het aantal reismogelijkheden verdubbelt. Via de nieuwe app of telefonisch kan men De Vlinder reserveren. Betalen kan via de app of per Pinbetaling. Voor De Vlinder gelden dezelfde tarieven als voor de buslijn overdag.

  Leeuwarden Goutum

  Leeuwarden Blitsaerd

  Gemeente Opsterland

  Wijnjewoude

  Lijn 14 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude en Oosterwolde rijdt alleen nog op maandag tot en met vrijdag overdag. In de avonduren en in het weekend rijdt lijn 584 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en Assen. Omdat lijn 584 een andere route rijdt dan lijn 14 komen de bestaande haltes in Wijnjewoude in de avonduren en in het weekend te vervallen. Er komt een nieuwe halte voor lijn 584 bij de kruising Merkebuorren met de Mounleane.

  Langezwaag

  Vanaf december 2022 rijden buslijnen 20 en 21 via De Boenders en de Hegedyk. De haltes ‘Langezwaag’ en ‘’t Skeane Ein’ vervallen. Deze haltes vervangen we met een nieuwe halte aan De Boenders nabij het Paradys.

  Heeft u vragen of wilt u meer weten over het transitieplan? Dan kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.