Om onze waterrijke provincie op lange termijn leefbaar en bewoonbaar te houden, is een toekomstbestendig waterbeleid noodzakelijk. Het Regionaal Waterprogramma (RWP) geeft hier invulling aan en omschrijft het waterbeleid voor opvolgende periodes van zes jaar.

Vanaf vrijdag 24 december t/m donderdag 17 februari kunt u op deze pagina het Ontwerp Regionaal Waterprogramma kosteloos inzien. Hierin staat beschreven hoe we de komende zes jaar omgaan met klimaatadaptatie en komen de verwachte gevolgen van klimaatverandering in onze provincie aan de orde. Daarbij staan de thema’s waterveiligheid, voldoende water en waterkwaliteit centraal.

Eventuele reacties op de inhoud van het Ontwerp Regionaal Waterprogramma kunt u in dezelfde periode via deze pagina indienen. Voor vragen over de ter inzagelegging van het Ontwerp Regionaal Waterprogramma of over het indienen van een reactie, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân: 058 - 292 59 25.

Ontwerp RWP             Zienswijze indienen

Gelijktijdig met het Ontwerp Regionaal Waterprogramma legt Wetterskip Fryslân hun Ontwerp Waterbeheerprogramma ter inzage. Dit document is in te zien op www.overheid.nl en via www.wetterskipfryslan.nl