Wen- en Leefomjouwing

Fêstgoed

Mear ynformaasje oer gebrûk fan provinsjale grûn/wetter, kavelruil, pacht & ferhier en te keap.

Link

Romtlike plannen

Mear informaasje oer romtlike plannen

Link

Krimp en leefberens

Mear ynformaasje oer Krimp en leefberens

Link

Romtlike kwaliteit, erfgoed en lânskip

Mear ynformaasje oer de kwaliteit fan libjen en wenjen yn Fryslân

Link

Pagina opties