Taalûndersyk 2019

hartjes 'ik', 'hâld', 'fan', en 'taal''  op boomstam

Wêr’t jo ek yn Fryslân binne, jo hearre en sjogge allegearre ferskillende talen yn ús provinsje. Meartaligens makket Fryslân bysûnder. As provinsje Fryslân wolle wy graach it Frysk en dat taalferskaat behâlde en befoarderje. Dêrom is it foar ús fan belang om fan jo te fernimmen hokker taal (of talen) jo prate en hoe goed jo it Frysk lêze, ferstean,  prate en skriuwe kinne. It Taalûndersyk 2019 bestiet út 12 koarte fragen.

Folje de fragelist yn

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.