Streekwurk

Iepen Mienskipsfûns

Tsjinje jo idee yn freegje subsydzje oan

Link

Streekaginda

Gearwurkje oan in takomstbestendich plattelân

Link

Kontakt

Nim kontakt op mei it projektburo tich by jo

Link

Leader

Freegje subsydzje oan foar projekten yn Noardwest en Noardwest Fryslân

Link

Budzjet Lokale Ynnovaasjes (BLI)

Ûnderdiel fan it Waadfûns; subsydzje foar lytsskalige, fernijende inisjativen yn it Waadgebiet

Link

Projekten yn byld

Doch ynspiraasje op of foeg in projekt ta op de projektenkaart

Link

Nijs

Nijs en nijsbrieven

Link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.