Sosjaal belied en Soarch

Soarchekonomy Fryslân

Mear ynformaasje oer it Útfieringsprogramma Soarchekonomy: soargen foar in ferbining fan it MKB en de soarchsektor

link

Oandachtsgebieten de Stellingwerven

Mear ynformaasje oer Oandachtsgebieten de Stellingwerven

link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.