Romte, wenjen en erfguod

Ferkeap gebouwen en grûn

Wat hawwe wy krekt yn de ferkeap?

link

Ferhier en ferpachtsje

Let op; ferskate ûnderwerpen stean yn it archyf.

link

Krimp en leefberens

Mear ynformaasje oer Krimp en leefberens

Link

Ferkeap gebouwen

Hokker gebouwen hawwe wy yn de ferkeap?

link

Kavelruil foar Fryslân

Mei ‘Kavelruil foar Fryslân’ leverje wy dêrom graach in bydrage oan it ferbetterjen fan de ferkaveling yn de provinsje

link

Romtlike plannen

Mear informaasje oer romtlike plannen

Link

Ferkeap grûn

Wat foar grûn ferkeapje wy?

link

Tiim romtlike kwaliteit

Mear ynformaasje oer it tiim romtlike kwaliteit

link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.