Omjouwingsfisy

Yn wat foar Fryslân wolle jo yn 2030 wenje? Lês mear oer de Omjouwingsfisy

Proses Omjouwingsfisy

Yn ‘e mande mei de mienskip makket de provinsje Fryslân in omjouwingsfisy. Elk kin meitinke oer de Omjouwingsfisy

Link

Nijs oer de Omjouwingsfisy

Hoe is it mei ús Fryske omjouwingsfisy?

Link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.