Kultuer, Taal en Underwiis

Leeuwarden-Fryslân 2028

Mear ynformaasje oer LF2028

Link

Taalplan Frysk

it projekt Taalplan Frysk jout útfiering oan de Beliedsregel ontheffingen voor het vak Fries.

Gean nei Taalplan Frysk

Kultuer, taal, erfgoed en ûnderwiis

It belied foar kultuer, taal, erfgoed en ûnderwiis.

Link

University Campus Fryslan (UCF)

Ynformaasje oer de University Campus Fryslan.

Link

Taal fan it hert

Mear ynformaasje oer Taal fan it hert

Taal fan it hert

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.