Kultuer, Taal en Ûnderwiis

Belied foar kultuer, taal, erfgoed en ûnderwiis

Mear ynformaasje oer de beliedsnota Nij Poadium

Link

Beskerming fan de Fryske taal

Lês mear oer de wetten en ferdragen dy't fan tapassing binne op de Fryske taal

link

Taalplan Frysk 2030

Mear ynformaasje oer it projekt Taalplan Frysk 2030. Frysk, foar no en letter.

Gean nei Taalplan Frysk

Frysk yn it ûnderwiis

Mear ynformaasje oer Frysk yn it ûnderwiis

link

Stimulearje fan de Fryske taal

Mear ynformaasje oer literatuer, taaldokumintaasje, taalpromoasje en taalhelpmiddels

link

Taal fan it hert

Foarljochting oer de Fryske taal

Taal fan it hert

Leeuwarden-Fryslân 2028

Mear ynformaasje oer LF2028

Link

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK)

Oersjoch ôfspraken Ryk en provinsje foar it befoarderjen fan de Fryske taal en kultuer

link

Pagina opties