Kultuer, Taal en Underwiis

Kultuer, taal, erfgoed en ûnderwiis

It belied foar kultuer, taal, erfgoed en ûnderwiis.

Link

Taalplan Frysk

it projekt Taalplan Frysk jout útfiering oan de Beliedsregel ontheffingen voor het vak Fries.

Gean nei Taalplan Frysk

Leeuwarden-Fryslân 2028

Mear ynformaasje oer LF2028

Link

University Campus Fryslan (UCF)

Ynformaasje oer de University Campus Fryslan.

Link

Taal fan it hert

Mear ynformaasje oer Taal fan it hert

Taal fan it hert

Pagina opties