Ûnderwiis & Sport

 • Materiële ynstânhâlding Frysk

  Lesmateriaal foar it skoalfak Frysk, dêr giet it om by de subsydzjeregeling Materiële ynstânhâlding Frysk.

 • Fryske sporten

  Ek yn 2020 is it wer mooglik om subsydzje oan te freegjen foar in sportevenemint of in sportclinic op it mêd fan de Fryske sporten. De regeling is iepen fan 2 jannewaris ôf oant en mei 31 oktober 2020. It subsydzjeplafon is € 70.000.

 • Grutskalige sporteveneminten

  Foar it organisearjen fan in grutskalich sportevenemint, kin subsydzje oanfrege wurde fan 2 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

 • Meartaligens yn it ûnderwiis

  De provinsje stipet it ûntwikkeljen fan meartalige lesmetoaden mei it Frysk en dêrneist it Nederlânsk of it Ingelsk (of noch in oare taal). De regeling sil iepen wêze fan 3 april 2020 ôf oant en mei 30 oktober 2020. It subsydzjeplafon is € 175.000.

 • Universitêr ûnderwiis Fryslân

  Dizze regeling is ticht.

  Studinten út Fryslân dy’t yn Ljouwert oan it University College fan de RUG Campus Fryslân de bacheloroplieding ‘Global Responsibility and Leadership’ dwaan sille, kinne op grûn fan de regeling Universitêr Ûnderwiis Fryslân subsydzje oanfreegje foar de earste trije jierren fan harren stúdzje.

 • Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis

  Mear minsken dy’t Frysk prate, lêze en skriuwe kinne. Dat is it doel fan de subsydzjeregeling Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis. Fan 3 april 2020 ôf oant en mei 16 oktober 2020 kinne subsydzje-oanfragen ynlevere wurde.

 • Jorritsma Boschmafûns

  Dizze regeling is ticht. It is net mear mooglik om in oanfraach yn te tsjinjen.

  Folgest in dei-oplieding yn it fuortset ûnderwiis of yn it middelber- of heger beropsûnderwiis? Dan kinst foar in temjittekomming yn de opliedingskosten yn ‘e beneaming komme.

Pagina opties