Mienskip (Frysk)

 • Leader

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. Er zijn in 2020 twee momenten waarop het aanvraagformulier ingestuurd moet zijn (dit noemen we een tender). Dit is in mei en oktober. Zodra de exacte data bekend zijn, volgt informatie op deze pagina.

 • Subsydzjeregeling húsdokterspraktyk Fryslân

  Oanfragen foar it ynhuren fan in eksterne adviseur kinne jo yntsjinje fan 30 septimber 2019 ôf oant en mei 1 juny 2021, oant it subsidieplafond berikt is.
  Subsydzje foar it (fer)bouwen fan in hûsdokterspraktyk is net mear oan te freegjen. Dizze is sletten op 3 desimber 2019.  

  De provinsje Fryslân hat de subsydzjeregeling húsdokterspraktyk Fryslân fêststeld.

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân

  De provinsje Fryslân stelt yn 2020 wer subsydzje beskikber yn it Iepen Mienskipsfûns. In fûns om inisjativen fan ynwenners yn Fryslân fierder te helpen. Projekten dy’t bydrage oan de leefberens fan in wyk, doarp of eilân kinne foar subsydzje yn ‘e beneaming komme. Subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns wurdt mei help fan in tendersysteem ûnder de oanfregers ferparte. Yn 2020 wurde 3 tenders iepensteld. 

Pagina opties