Mienskip (Frysk)

  • Kânsefûns (ticht)

    Fan 8 febrewaris 2019 ôf oant en mei 19 maart 2019 is it wer mooglik om subsydzje oan te freegjen foar de regeling Kânsefûns. It plafon is € 738.200.

  • Leader

    In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. Ideeën kunnen ingediend worden van 15 maart 09.00 uur tot en met 31 december 2019 17.00 uur.

  • Iepen Mienskipsfûns Fryslân (ticht)

    De twadde ronde fan 2019 is sletten.

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.