Lân, Wetter & Natuer

 • POP3: Plattelânsûntwikkeling Programma

  Guon maatregels fan dizze subsidieregeling binne iepene. Lês op dizze side hokker maatregels dit binne.

  De agraryske sektor is yn Noard-Nederlân in wichtige ekonomyske faktor. It is wichtich om dy posysje te hâlden en fierder út te wreidzjen. Dêrfoar is ynnovaasje en mear duorsumens essinsjeel. It Plattelânsûntwikkeling Programma 2014 – 2020 (POP3) jout kânsen om dêr op yn te setten. Yn dizze perioade is mei-inoar 250 miljoen euro subsydzje foar POP beskikber.

 • Fêststelling en wizigings SrNL 2018

  Om de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SrNL) te aktualisearjen is it nedich om inkelde wizigings troch te fieren.

  De wizigings soargje derfoar dat natuerbehearders it (agrarysk) natuerbehear effektiver en effisjinter útfiere kinne.

 • Iepenstelling SrNL 2018

  De Subsidieregeling Natuur en Landschap 2018 (SrNL) is iepensteld.

  Dêrmei komt der budzjet frij foar natuerbehear. Dat budzjet is beskikber foar de perioade wêryn’t de ‘memme-oerienkomsten’ mei natuerbehearder noch rinne. Dat binne besteande beskikkings dy’t in fêste begjin- en eindatum hawwe.

 • Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân

  Deze regeling gaat 28 december 2019 open.

  De provincie Fryslân sluit aan bij het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân“ met de Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân.  Met deze regeling wil de provincie maatregelen ter voorkoming of vermindering van erfafspoeling op melkveebedrijven stimuleren.

 • Ôfbouregeling ‘berchboeren’

  Mei de oanfragen dy't no ûntfongen binne, is it plafond berikt.

  Boeren yn Fryslân dy’t lânbougebieten mei in natuerlike handicap hawwe (probleemgebieten), kinne gebrûk meitsje fan in subsydzje ôfbouregeling. Jo kinne subsydzje oanfreegje fan 1 augustus 2019 oant en mei 30 septimber 2019.

 • Aanvullende openstelling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2020

  Van 20 november tot en met 22 november 2019 kan door de Friese agrarische collectieven subsidie worden aangevraagd voor Natuur- en Landschapsbeheer.

 • Weidevogelbeheer

  Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 13 december 2019 tot en met 14 februari 2020 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

 • Kavelruil en ynrjochting

  De subsydzjeregeling kavelynrjochtingskosten hat syn subsydzjeplafond berikt. Op it stuit binne dêr dus gjin subsydzjemooglikheden foar. It is noch net dúdlik oft dêr yn 2020 wer subsydzje foar oanfrege wurde kin.

Pagina opties