Kultuer

 • Musea en Kunstinfrastructuur

  Met deze regeling willen Gedeputeerde Staten komen tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod van professionele musea en kunstinfrastructuur in de provincie Fryslân. Vanaf 18 februari 2020 tot en met 1 april 2020 is de Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur opengesteld. 

 • Kulturele fernijing

  Dizze regeling is ticht. Yn 2020 sil dizze regeling net iepensteld wurde.

  Hawwe jo in idee foar in projekt dat bydrage kin oan in fernijend kultureel produksjeklimaat yn Fryslân? As it om in nij inisjatyf giet dat jo binnen it jier útfiere kinne, kin it wêze dat jo dêr subsydzje foar freegje kinne. De regeling Kulturele fernijing is iepen fan 1 maart 2019 ôf oant en mei 31 oktober 2019.

 • Produksje profesjonele poadiumkeunsten en muzykkomposysjes

  Foar it meitsjen fan in profesjonele muzykkomposysje en foar it gehiel fan tariedend wurk foar it ta stân bringen fan in teater-, muzyk- of dûnsproduksje (of in mingfoarm dêrfan), hat de provinsje in subsydzjeregeling.

 • Ynternasjonale kontakten op it mêd fan muzyk

  De regeling is iepen fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020. Rjochtspersoanen kinne subsydzje oanfreegje foar moetings, kulturele aktiviteiten en stúdzjedagen dy’t organisearre wurde tusken Frysktalige en bûtenlânske minderheidstaalgroepen op it mêd fan muzyk.

 • Koarbegelieding

  Amateurkoaren út Fryslân, mei folslein rjochtsfoech, dy’t ien of twa kear jiers in moai konsert jaan wolle ûnder begelieding fan profesjonele musisy kinne fan 13 jannewaris oant en mei 30 oktober 2020 subsydzje foar koarbegelieding oanfreegje.

 • Iepenloftspullen 2020

  Fan 2 maart 2020 ôf oant en mei 27 maart 2020 is de regeling Iepenloftspullen iepensteld. De provinsje ferstiet ûnder in iepenloftspul: in Frysktalige (muzyk)teaterproduksje, of in (muzyk)teaterproduksje yn in Fryske streektaal dy't yn de iepen loft útfierd wurdt yn de perioade fan maaie oant oktober.

 • Stimulearje aktive kultuerpartisipaasje

  Foar it organisearjen fan in kulturele aktiviteit foar âlderein (65+), groanysk syken en minsken mei in beheining, kin subsydzje oanfrege wurde fan 9 jannewaris 2020 oant en mei 31 oktober 2020. It subsydzjeplafon is € 32.000.

 • Útkeap teater en muzyk

  Útkeaporganisaasjes en kulturele sintra dy’t yn 2018 muzyk- of teaterfoarstellings programmearje, kinne fan 2 jannewaris ôf oant en mei 31 oktober 2018 subsydzje oanfreegje yn de regeling Útkeap teater en muzyk. It subsydzjeplafon is € 60.750. De regeling is iepen fan 9 jannewaris 2020 ôf oant en mei 30 oktober 2020

 • Frysktalige toanielstikken

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

Pagina opties