Kultuer

 • Kulturele fernijing

  Dizze regeling is ticht. Yn 2020 sil dizze regeling net iepensteld wurde.

  Hawwe jo in idee foar in projekt dat bydrage kin oan in fernijend kultureel produksjeklimaat yn Fryslân? As it om in nij inisjatyf giet dat jo binnen it jier útfiere kinne, kin it wêze dat jo dêr subsydzje foar freegje kinne. De regeling Kulturele fernijing is iepen fan 1 maart 2019 ôf oant en mei 31 oktober 2019.

 • Poadiumkeunsten en muzykkomposysjes

  De twadde iepenstelling fan 2019 is sletten.

  Foar it meitsjen fan in profesjonele muzykkomposysje en foar it gehiel fan tariedend wurk foar it ta stân bringen fan in teater-, muzyk- of dûnsproduksje (of in mingfoarm dêrfan), hat de provinsje de subsydzjeregeling Produksje profesjonele poadiumkeunsten en muzykkomposysjes.

 • Ynternasjonale kontakten op it mêd fan muzyk

  It plafond fan dizze regeling is berikt. Jo kinne gjin oanfraach mear yntsjinje.

  De regeling is iepen fan 18 jannewaris 2019 oant en mei 31 oktober 2019. Rjochtspersoanen kinne subsydzje oanfreegje foar moetings, kulturele aktiviteiten en stúdzjedagen dy’t organisearre wurde tusken Frysktalige en bûtenlânske minderheidstaalgroepen op it mêd fan muzyk.

 • Koarbegelieding (ticht)

  It plafond fan dizze regeling is berikt. Der kin gjin oanfraach mear yntsjinne wurde.

  Amateurkoaren út Fryslân, mei folslein rjochtsfoech, dy’t ien of twa kear jiers in moai konsert jaan wolle ûnder begelieding fan profesjonele musisy kinne fan 18 jannewaris oant en mei 31 oktober 2019 subsydzje foar koarbegelieding oanfreegje.

 • Iepenloftspullen 2019

  De regeling Iepenloftspullen 2019 wie iepen fan 1 maart 2019 ôf oant en mei 28 maart 2019. Yn dy tiid wie it mooglik om in oanfraach yn te tsjinjen.

 • Kulturele aktiviteiten foar de âlderein

  Dizze regeling is ticht.

  Foar it organisearjen fan in kulturele aktiviteit foar âlderein (65+), kin subsydzje oanfrege wurde fan 9 jannewaris 2018 oant en mei 31 oktober 2018. It subsydzjeplafon is € 32.000.

 • Útkeap teater en muzyk

  Dizze regeling is ticht.

  Útkeaporganisaasjes en kulturele sintra dy’t yn 2018 muzyk- of teaterfoarstellings programmearje, kinne fan 2 jannewaris ôf oant en mei 31 oktober 2018 subsydzje oanfreegje yn de regeling Útkeap teater en muzyk. It subsydzjeplafon is € 60.750.

 • Frysktalige toanielstikken

  Dizze regeling is ticht.

  Fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

 • Subsydzjeregeling 75 jier frijheid Fryslân

  It plafond foar dizze subsydzje is berikt.

  Tsien projekten út Fryslân oer de 75-jierrige frijheid krije subsydzje fan de provinsje. Yn totaal krije sy 400.000 euro út de subsydzjeregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projekten stean stil by wat der yn de oarloch bard is en fiere de frijheid dy’t wy takom jier 75 jier kenne.

Pagina opties