Fryske Taal

 • Regeling Mei-inoar foar it Frysk

  Fan 1 novimber 2017 ôf oant en mei 31 desimber 2020 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it opstellen of útfieren fan taalbelied yn it ramt fan de Wet gebrûk Fryske taal.

  De regeling Mei-inoar foar it Frysk kin stypje yn it foldwaan oan de betingsten fan de Wet gebrûk Fryske taal troch Fryske gemeenten en oare Fryske bestjoersorganen.

 • Materiële ynstânhâlding Frysk

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  Lesmateriaal foar it skoalfak Frysk, dêr giet it om by de subsydzjeregeling Materiële ynstânhâlding Frysk.

 • Ynternasjonale kontakten

  Rjochtspersoanen kinne subsydzje oanfreegje foar moetings, kulturele aktiviteiten en stúdzjedagen dy’t organisearre wurde tusken Frysktalige en bûtenlânske minderheidstaalgroepen. De regeling is iepen fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020. De regeling is ticht.

 • Útjaan fan Frysktalige literatuer

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  Fan 13 jannewaris oant en mei 24 april en fan 1 maaie oant en mei 28 augustus 2020 is it wer mooglik om subsydzje-oanfragen yn te tsjinjen foar it útjaan fan Frysktalige boeken. It kin gean om printe boeken, om digitale boeken mar ek om audio- of harkboeken.

  De twadde iepenstelling is fan 1 maaie 2020 ôf oant en mei 28 augustus 2020 en it plafond is € 50.000.

 • Oersetten en bewurkjen fan literatuer

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  De subsydzjeregeling foar it oersetten fan literatuer sil iepen wêze fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020. It subsydzje hat te’n doel om it oersetten fan oarspronklike Frysktalige fiksje, non-fiksje en toanielstikken te befoarderjen. It subsydzjeplafond is € 45.000.

 • Frysk Taalgebrûk

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is de regeling Frysk taalgebrûk iepensteld. De regeling Frysk taalgebrûk hat ta doel de sichtberens en it hearren fan de Fryske taal yn it iepenbiere libben en de publike romte yn Fryslân te fergrutsjen. It subsydzjeplafond is € 25.000,-.

 • Frysktalige literatuer / skriuwen

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is it foar skriuwers mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan Fryske boeken. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk. It subsydzje hat te’n doel om it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige fiksje en non-fiksje te befoarderjen.

 • Frysktalige toanielstikken

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

 • Promoasje Frysktalige boeken

  Dizze regeling is op dit stuit sletten.

  Skriuwers, útjouwers en oaren mei doel oer it promoatsjen fan Frysktalige boeken kinne fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 subsydzje oanfreegje.

  It subsydzjeplafond is € 20.000.

 • Subsydzjeregeling Stellingwerfsk

  Fan 9 novimber 2020 oant en mei 13 desimber 2020 is de Subsydzjeregeling Stellingwerfsk iepensteld.

Pagina opties