Fryske Taal

 • Materiële ynstânhâlding Frysk

  Lesmateriaal foar it skoalfak Frysk, dêr giet it om by de subsydzjeregeling Materiële ynstânhâlding Frysk.

 • Regeling Mei-inoar foar it Frysk

  Fan 1 novimber 2017 ôf oant en mei 31 desimber 2020 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it opstellen of útfieren fan taalbelied yn it ramt fan de Wet gebrûk Fryske taal.

  De regeling Mei-inoar foar it Frysk kin stypje yn it foldwaan oan de betingsten fan de Wet gebrûk Fryske taal troch Fryske gemeenten en oare Fryske bestjoersorganen.

 • Ynternasjonale kontakten

  Rjochtspersoanen kinne subsydzje oanfreegje foar moetings, kulturele aktiviteiten en stúdzjedagen dy’t organisearre wurde tusken Frysktalige en bûtenlânske minderheidstaalgroepen. De regeling is iepen fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

 • Útjaan fan Frysktalige literatuer

  Fan 13 jannewaris oant en mei 24 april en fan 1 maaie oant en mei 28 augustus 2020 is it wer mooglik om subsydzje-oanfragen yn te tsjinjen foar it útjaan fan Frysktalige boeken. It kin gean om printe boeken, om digitale boeken mar ek om audio- of harkboeken.

  Foar de oanfragen fan alle útjouwers mei-inoar is yn de twadde iepenstelling fan 2019 op syn meast € 50.000 euro beskikber.  

 • Oersetten en bewurkjen fan literatuer

  De subsydzjeregeling foar it oersetten fan literatuer sil iepen wêze fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020. It subsydzje hat te’n doel om it oersetten fan oarspronklike Frysktalige fiksje, non-fiksje en toanielstikken te befoarderjen. It subsydzjeplafond is € 45.000.

 • Frysk Taalgebruk

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is de regeling Frysk taalgebrûk iepensteld. De regeling Frysk taalgebrûk hat ta doel de sichtberens en it hearren fan de Fryske taal yn it iepenbiere libben en de publike romte yn Fryslân te fergrutsjen. It subsydzjeplafond is € 25.000,-.

 • Frysktalige literatuer / skriuwen

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is it foar skriuwers mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan Fryske boeken. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk. It subsydzje hat te’n doel om it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige fiksje en non-fiksje te befoarderjen.

 • Frysktalige toanielstikken

  Dizze regeling is ticht.

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik.

Pagina opties