Fryske Ekonomy

 • Ynternasjonaal Ûndernimme Fryslân 2016-2020

  Binne jo mkb’er mei in eksportwinsk? Dan kinne jo oant en mei 31 desimber 2020 subsydzje oanfreegje.

  Fan 15 febrewaris 2019 ôf is it ek mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it yn tsjinst nimme fan in eksportmeiwurker. It plafond is € 1,8 miljoen.

 • Hannelsmissy & dielnimme oan in beurs 2018 – 2019

  Underwilens is it beskikbere subsydzjeplafond berikt, op basis fan de al ûntfongen (folsleine) subsydzje-oanfragen.

  Oanfregers dy’t no noch in oanfraach yntsjinje moatte der dêrom rekken mei hâlde dat harren subsydzje-oanfraach wegere wurde sil yn ferbân mei it oer it subsydzjeplafond hinne gean.

 • MKB Voucherregeling

  Ûndernimmers dy’t ynnovearje, ûntwikkelje en/of strategysk HR stimulearje wolle, binne by de voucherregeling MKB Fryslân op it goede plak. Dy regeling biedt jo finansjele stipe by it realisearjen fan dy aktiviteiten. Jo kinne oant en mei 31 desimber 2020 subsydzje oanfreegje.

Pagina opties