Fryske Ekonomy

 • MKB Voucherregeling

  U kunt tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen.

  Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn voor de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân.

 • Fêstiging en sprieding Fryslân 2018-2019

  Tinke jo der oer nei om jo bedriuw yn Fryslân te fêstigjen? Of binne jo in Fryske ûndernimmer en wolle jo mei nije bedriuwsaktiviteiten yn Fryslân útein sette? Dan kinne jo fan 7 maaie 2018 oant en mei 31 desimber 2019 subsydzje oanfreegje.

 • Ynternasjonaal Ûndernimme Fryslân 2016-2020

  Binne jo mkb’er mei in eksportwinsk? Dan kinne jo oant en mei 31 desimber 2020 subsydzje oanfreegje.

  Fan 15 febrewaris 2019 ôf is it ek mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it yn tsjinst nimme fan in eksportmeiwurker. It plafond is € 1,8 miljoen.

 • Hannelsmissy & dielnimme oan in beurs 2018 – 2019

  Underwilens is it beskikbere subsydzjeplafond berikt, op basis fan de al ûntfongen (folsleine) subsydzje-oanfragen.

  Oanfregers dy’t no noch in oanfraach yntsjinje moatte der dêrom rekken mei hâlde dat harren subsydzje-oanfraach wegere wurde sil yn ferbân mei it oer it subsydzjeplafond hinne gean.

Pagina opties