Fryske Ekonomy

 • Fêstiging en sprieding Fryslân 2018-2019

  Tinke jo der oer nei om jo bedriuw yn Fryslân te fêstigjen? Of binne jo in Fryske ûndernimmer en wolle jo mei nije bedriuwsaktiviteiten yn Fryslân útein sette? Dan kinne jo fan 7 maaie 2018 oant en mei 31 desimber 2019 subsydzje oanfreegje.

 • Dutch Dairy Centre Fryslân (ticht)

  Dit prestaasjesubsydzje wurdt allinne beskikber steld oan in privaatrjochtlik rjochtspersoan dy’t in ûndernimming fiert en lid is fan it Dutch Dairy Centre. Oanfragen yntsjinje koe fan 16 april 2018 oant en mei 31 july 2018. It doel fan it subsydzje is it stimulearjen en fergrutsjen fan de eksportaktiviteiten, it kennisnivo en ynnovaasjefermogen fan ûndernimmings dy’t lid binne fan it Dutch Dairy Centre.

 • MKB Voucherregeling

  Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn voor de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân.

 • Stimulearjen gearwurkjen MKB en mbo

  In niisgjirrige regeling foar sterke gearwurkingsferbannen tusken MKB en mbo dy’t it beropsûnderwiis better op de arbeidsmerk oanslute litte wolle. De regeling is iepen oant en mei 31 augustus 2018. Subsydzje wurdt allinnich jûn oan it befoege bewâld fan ûnderwiisynstellings.

 • Fryslân Fernijt IV (gesloten)

  Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio.

 • Ondernemersimpuls Fryslân (gesloten)

  Heeft u voor uw bedrijf een lening nodig en kunt u niet terecht bij de bank? Dan kunt u geld aanvragen bij Ondernemersimpuls Fryslân. Belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat uw bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Fryslân plaatsvinden.

 • Hannelsmissy & dielnimme oan in beurs 2018 – 2019 (ticht)

  Underwilens is it beskikbere subsydzjeplafond berikt, op basis fan de al ûntfongen (folsleine) subsydzje-oanfragen. Oanfregers dy’t no noch in oanfraach yntsjinje moatte der dêrom rekken mei hâlde dat harren subsydzje-oanfraach wegere wurde sil yn ferbân mei it oer it subsydzjeplafond hinne gean.

 • Ynternasjonaal Ûndernimme Fryslân 2016-2020

  Binne jo mkb’er mei in eksportwinsk? Dan kinne jo oant en mei 31 desimber 2020 subsydzje oanfreegje. Fan 15 febrewaris 2019 ôf is it ek mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it yn tsjinst nimme fan in eksportmeiwurker. It plafond is € 1,8 miljoen.

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.