Duorsume Enerzjy & Miljeu

 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

  It doel fan it Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om finansierings te jaan foar projekten dy’t rjochte binne op it besparjen fan enerzjy en/of op in duorsume enerzjyproduksje. Tink bygelyks oan ierdwaarmte, sinne-enerzjy, isolaasje fan wennings of elektrysk ferfier.

 • Fairtrade

  It subsydzjeplafond fan dizze subsydzjeregeling is hast berikt.

  Op dit stuit is der noch in bedrach oer fan € 1.220,-. It is dêrom allinnich mooglik om in subsydzjebedrach oan te freegjen fan maksimaal € 1.220. Nei it berikken fan it subsydzjeplafond sil de subsydzjeregeling ticht gean en wierskynlik net mear iepen steld wurde.

 • Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

  Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Fryslân en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren?

Pagina opties