Duorsume Enerzjy & Miljeu

 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

  It doel fan it Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om finansierings te jaan foar projekten dy’t rjochte binne op it besparjen fan enerzjy en/of op in duorsume enerzjyproduksje. Tink bygelyks oan ierdwaarmte, sinne-enerzjy, isolaasje fan wennings of elektrysk ferfier.  

 • Asbest eraf, Postcoderoos erop

  Subsydzjeregeling sletten wegen berikken fan it subsydzjeplafon (publikaasjedatum 31-8-18)  

  Eigners fan asbestdaken kinne mei enerzjykoöperaasjes yn Fryslân gebrûk meitsje fan de nije provinsjale subsydzjeregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Yn totaal is der 150.000 euro beskikber: 100.000 foar eigners en 50.000 foar enerzjykoöperaasjes. Minsken mei ynteresse kinne fan 20 septimber 2017 ôf in oanfraach yntsjinje mei it oanfraachformulier ûnderoan dizze webstek.

 • Fairtrade

  It subsydzjeplafond fan dizze subsydzjeregeling is hast berikt. Op dit stuit is der noch in bedrach oer fan € 1.220,-. It is dêrom allinnich mooglik om in subsydzjebedrach oan te freegjen fan maksimaal € 1.220. Nei it berikken fan it subsydzjeplafond sil de subsydzjeregeling ticht gean en wierskynlik net mear iepen steld wurde.

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.