Subsydzje enerzjybesparring eigen hûs

Wenningeigeners en VvE’s yn Fryslân kinne fan it Ryk in temjittekomming krije as sy harren wente duorsumer meitsje. Foar wenningeigeners is dat mei yngong fan 2021 it ynvestearringssubsydzje: Duorsume Enerzjy en Enerzjybesparring (ISDE). Ferienings fan Eigeners kin gebrûk meitsjen bliuwe fan it subsydzje: enerzjybesparring eigen hûs (SEEH).

De provinsje Fryslân wol in ekstra stimulâns biede foar enerzjybesparjende maatregels dy’t fan 01-01-2021 ôf nommen binne en wurket oan it iepenstellen fan in regeling dy’t dy oanfolling mooglik makket. Ofhinklik fan de keazen maatregels, it tal maatregels en de priis dy’t jo dêrfoar betelje sil de oanfolling fan de provinsje Fryslân trochinoar sa’n 10% fan de ynvestearring wêze. Wy ferwachtsje mids maart mei it útbeteljen fan dizze provinsjale oanfolling begjinne te kinnen. Hâld dêrfoar de webside yn ‘e gaten om op ‘e hichte te bliuwen fan de wize wêrop’t jo dêr oanspraak op  meitsje kinne.

Pagina opties