Subsydzje enerzjybesparring eigen hûs

Wenningeigenaren en VvE’s yn Fryslân krije in 10% ekstra tjemitte as sy har wenning verduorsamje, boppe-op de subsydzje dy it Ryk no verstrekt mei de Subsydzje enerzjybesparring eigen hûs (SEEH). Freechje it hjir oan.

Wichtich om te witten:

  • Ek as jo yn Fryslân wenje, freegje jo de subsydzje oan fia it loket fan RVO. Jo hoeche fierder neat te dwaan.
  • Jo krije in tredde diel ekstra subsydzje automatysk as jo fan RVO in posityf beslút ûntfangen ha oer jo SEEH-subsydzjeoanfraach fan in wenning yn Fryslân. Rekkenfoarbyld: As jo 1500 euro SEEH-subsydzje ûntfange fan RVO dan krije jo fanút Fryslân noch ris 500 euro.
  • Nei in posityf beslút krije jo sawol fan RVO as fan de provinsje Fryslân in subsydzjebedrag útbetelle. Dit bart op twa ferskillende mominten.
  • De Fryske oanfolling op de lanlike subsydzje jildt mei weronwurkjende krêft fan 1 juny 2020 ôf oant 31 desimber 2022, of earder as blykt dat it budzjet op is.
  • Foar alle oanfragen jildt dat de SEEH-betingsten fan RVO fan tapassing binne.

Pagina opties