Frysk Taalgebruk

Musea, ferdivedaasjeparken, winkels, bedriuwen, ferienings, gemeenten en oare ynstellings tink derom en wês derby. De regeling Frysk taalgebrûk is iepen fan 1 febrewaris 2018 ôf. Oanfragen kinne yntsjinne wurde oant en mei 31 augustus 2018.

Subsidiabele aktiviteiten

Subsydzje kin oanfrege wurde foar:

  • aktiviteiten dy’t de fysike sichtberens en it praktysk brûken fan de Fryske taal yn de Fryske mienskip oanwiisber fergrutsje en dêrmei de posysje fan dy taal ferstevigje;
  • aktiviteiten dy’t te krijen hawwe mei de ekstra kosten fan it ûntwikkeljen fan in Frysktalige ferzje fan in webside;
  • it oersetten fan skriftlike kommunikaasjemiddels dy’t foar it publyk bedoeld binne (sa as folders) nei de Fryske taal; of
  • it ûntwikkeljen fan oarspronklike skriftlike kommunikaasjemiddels bedoeld foar it publyk (sa as folders) yn de Fryske taal.

Hichte fan it subsydzje

It subsydzje bedraacht op syn meast € 1.250, útsein it subsydzje foar oersetaktiviteiten. It subsydzje foar oersetaktiviteiten bedraacht 0,10 it wurd mei in maksimum fan € 750. It giet hjir net om it oersetten fan literatuer, dêr is in oare regeling foar.

De betingsten fan de regeling

De oanfraachkritearia binne te finen yn paragraaf 2.5 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Lês de regeling om te besjen oft jo oan de betingsten foldwaan kinne. Partikulieren komme net yn ’e beneaming foar subsydzje. It subsydzjeplafon is € 15.000. 

Oer it oanfraachformulier

It oanfraachformulier moat skriftlik ynstjoerd wurde. Jo kinne it fan 1 febrewaris ôf ek ôfjaan by de baly fan it provinsjehûs. Tink der al even om it oanfraachformulier rjochtsjildich te ûndertekenjen. De hantekening fan allinnich de foarsitter fan in stichting as feriening is hast nea genôch. Yn it úttreksel fan de Keamer fan Keaphannel stiet oft ien bestjoerslid it folsleine foech hat oft dat alle bestjoersleden it foech mei-inoar hawwe. Yn it karbrief kinne jo neigean hokker bestjoersleden jo stichting / feriening yn en bûten rjochte fertsjintwurdigje meie.

By oanfragen fan gemeenten is de hantekening fan de boargemaster akkoart.

Taheakken by it oanfraachformulier

As bylagen by it oanfraachformulier moatte oanlevere wurde: 

  • in úttreksel fan de Keamer fan Keaphannel; en
  • it oarspronklik skriftlik kommunikaasjemiddel dat oersetten wurde sil as it yn de oanfraach om it oersetten fan in tekst giet; of
  • in projektplan mei knappe ûnderbouwing.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling Frysk taalgebrûk kinne jo skilje mei de ôfdieling Finansierings en Subsydzjes. It telefoannûmer is 058 - 292 53 35. It mailadres is subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.