Frysk Taalgebruk

Dizze regeling is ticht.

De regeling Frysk taalgebrûk is iepen fan 1 febrewaris 2019 ôf. Oanfragen kinne yntsjinne wurde oant en mei 27 septimber 2019. As it subsydzjeplafond earder berikt wurdt, kin gjin subsydzje mear taparte wurde. It subsydzjeplafond is € 15.000. 

Subsydje kin oanfrege wurde foar:

  • Aktiviteiten dy’t de fysike sichtberens en it praktysk brûken fan de Fryske taal yn de Fryske mienskip oanwiisber fergrutsje en dêrmei de posysje fan dy taal ferstevigje;
  • aktiviteiten dy’t te krijen hawwe mei de ekstra kosten fan it ûntwikkeljen fan in Frysktalige ferzje fan in webside;
  • it ûntwikkeljen of oersetten fan kommunikaasjemiddels rjochte op it publyk, nei de Fryske taal;
  • it ûntwikkeljen fan oarspronklike kommunikaasjemiddels, bedoeld foar it publyk, yn de Fryske taal.

De betingsten fan de regeling

De oanfraachkritearia binne te finen yn paragraaf 2.5 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Lês de regeling om te besjen oft jo oan de betingsten foldwaan kinne. Dit jier binne der in oantal feroarings trochfierd yn de regeling. Partikulieren komme net yn oanmerking foar subsydzje.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling Frysk taalgebrûk kinne jo skilje mei de ôfdieling Subsydzjes. It telefoannûmer is 058 - 292 59 25. It mailadres is subsidies@fryslan.frl.  

Pagina opties