Frysk Taalgebruk (sletten)

De regeling Frysk taalgebrûk is no ticht.

Ynformaasje oer in mooglike nije iepenstelling fan de regeling yn 2019 wurdt net earder ferwachte as ein 2018.  

De tekst fan de regeling is te finen yn paragraaf 2.5 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 058 – 292 59 25 of fia de mail subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.