Subsydzjes

Der jilde op dit stuit maatregels foar ús subsydzjes fanwege it coronavirus. Mear ynformaasje.

Op dizze pagina fine jo alle subsydzjes en regelingen dy fanút de provinsje verstrekt wurde, yndield op ynteresse.  

Binne jo fan doel in subsydzje-oanfraach yn te tsjinjen? Besjoch dan oft guon ûnderdielen yn it projektplan sirkulêr ynfolle wurde kinne. Dat kin al mei lytse oanpassings, bygelyks troch materialen op ‘en nij te brûken, it ynsetten fan minsken dy’t it dreech hawwe op ‘e arbeidsmerk of tûke techniken om it enerzjyferbrûk te ferminderjen. Mear ynformaasje dêroer lêze jo op op dizze side.

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes

Of wolsto mear ynformaasje oer ús meast oanfrege subsydzjeregelingen:

Duorsume Enerzjy & Miljeu

Subsydzjes foar fairtrade en miljeufreonlike enerzjy

link

Kultuer

icon

Subsydzjes foar kultuer, taal & ûnderwiis

Nei de regelingen

Provinsjale begruttingssubsydzjes

icon

Boekjiersubsydzjes en Projektsubsydzjes binne subsydzje dy’t wy oan spesifike organisaasjes beskikber stelle.

Link

Fryske Ekonomy

Subsydzjes foar sirkulêre ekonomy, Fryske ûndernimmers en -bedriuwen

link

Lân, Wetter & Natuer

Subsydzjes foar lânbou en natuerlânskip 

link

Ûnderwiis & Sport

Subsydzjes foar Fryske sporten en meartalich ûnderwiis 

link

Fryske Taal

Subsydzjes foar promoasje fan Frysktalige literatuer en de Fryske taal 

link

Mienskip

icon

Kânsefûns, Iepen Mienskipsfûns, Leader en Fûns Lok op ien

link

Wenje- en Leefomjouwing

Subsydzjes foar wenjen, monuminten en ferkear & ferfier

link

Pagina opties