Subsydzjes

Op dizze pagina fine jo alle subsydzjes en regelingen dy fanút de provinsje verstrekt wurde, yndield op ynteresse.  

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes

Of wolsto mear ynformaasje oer ús meast oanfrege subsydzjeregelingen:

  1. Hannelsmissys en Beurzen
  2. Internationaal Ondernemen
  3. Herbestemming en sloop 2018
  4. Kavelruil
  5. Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls (Natuur en Landschap)

Duorsume Enerzjy & Miljeu

Subsydzjes foar asbest ferwiderje, fairtrade en miljeufreonlike enerzjy

link

Kultuer

icon

Subsydzjes foar kultuer, taal & underwiis

Nei de regelingen

Ûnderwiis & Sport

Subsydzjes foar Fryske sporten en meartalig ûnderwiis 

link

Fryske Ekonomy

Subsydzjes foar sirkulêre ekonomy, Fryske ûndernimmers en -bedriuwen

link

Lân, Wetter & Natuer

Subsydzjes foar lânbou en natuerlânskip 

link

Wenje- en Leefomjouwing

Subsydzjes foar wenjen, monuminten en sloop fan panden

link

Fryske Taal

Subsydzjes foar promoasje fan Frysktalige literatuer en de Fryske taal 

link

Mienskip

icon

Kânsefûns, Iepen Mienskipsfûns en Leader

link

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.