Friese Taal

 • Materiële instandhouding Fries

  Deze regeling is open.

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Regeling Mei- inoar foar it Frysk

  Vanaf 1 november 2017 tot en met 31 december 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het opstellen of uitvoeren van taalbeleid in het kader  van de Wet gebrûk Fryske taal. De regeling Mei-inoar foar it Frysk kan helpen in het voldoen aan de voorwaarden van de Wet gebrûk Fryske taal door Friese gemeenten en anderen Friese bestuursorganen.

 • Internationale contacten

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen. Dit kan van 18 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • Promoasje fan Frysktalige boeken

  Dizze regeling is sletten. 

  Skriuwers, útjouwers en oaren mei doel oer it promoatsjen fan Frysktalige boeken kinne fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 subsydzje oanfreegje. It subsydzjeplafon is € 20.000.

 • Het uitgeven van Friestalige literatuur

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 augustus 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. Het kan gaan om geprinte boeken, om digitale boeken maar ook om audio- of luisterboeken. Voor deze tweede openstelling bedraagt het plafond € 50.000.

 • Fries taalgebruik

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Musea, pretparken, winkels, bedrijven, verenigingen, gemeenten en andere instellingen, zorg dat u deze subsidie niet misloopt. Vanaf 1 februari 2019 tot en met 27 september 2019 is de regeling Fries taalgebruik open.  

 • Frysktalige toanielstikken

  Dizze regeling is ticht.

  Fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

 • Vertalen en bewerken van literatuur

  Deze regeling is gesloten.

  De subsidie heeft als doel om het vertalen van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Het subsidieplafond is € 45.000.

 • Frysktalige literatuer / skriuwen

  Dizze regeling is ticht.

  Fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 is it foar skriuwers mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan Fryske boeken. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk. It subsydzje hat te’n doel om it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige fiksje en non-fiksje te befoarderjen.

Pagina opties