Ûnderwiis & Sport

  • Meartaligens yn it ûnderwiis 2019

    De provinsje stipet it ûntwikkeljen fan meartalige lesmetoaden mei it Frysk en dêrneist it Nederlânsk of it Ingelsk (of noch in oare taal). De regeling sil iepen wêze fan 4 april 2019 ôf oant en mei 31 oktober 2019. It subsydzjeplafon is € 75.000.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.