Provinciale begrotingssubsidies

  • Boekjaarsubsidie

    In de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân (ASV) is bepaald dat de provincie op aanvraag een boekjaarsubsidie kan verstrekken. De basis voor het aanvragen van deze subsidie ligt in de begroting van de provincie Fryslân. Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk als u(w) organisatie wordt genoemd op de subsidiestaat in de provinciale begroting. We verstrekken boekjaarsubsidies per kalenderjaar voor maximaal vier aaneengesloten jaren. Provinciale Staten (PS) stellen elk jaar in november de begroting met een subsidiestaat vast. Uw organisatie moet in deze subsidiestaat opgenomen zijn met naam en met het subsidieplafond (maximale beschikbare bedrag).

  • Projectsubsidie

    Bij een projectsubsidie gaat het om een eenmalige activiteit, die naar zijn aard tijdelijk is. De basis voor het aanvragen van deze subsidie ligt in de begroting van de provincie Fryslân. Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk als u(w) organisatie wordt genoemd op de subsidiestaat in de provinciale begroting.

Pagina opties