Land, Water & Natuur

 • Subsidieregeling Bio- en bodemdiversiteit

  Initiatiefnemers met ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen van 17 augustus tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren. In totaal is er €240.000,- beschikbaar.

  Let op: voor het onderdeel Herstel biodiversiteit algemeen is inmiddels het plafond bereikt. U kunt voor dit onderdeel geen subsidie meer aanvragen. 

 • Niet-kerende Grondbewerking

  De regeling is gesloten.
  Friese loonbedrijven die gevestigd zijn in één van de postcodes van de bijlage, kunnen vanaf 1 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 17.00 u subsidie aanvragen voor de aanschaf van machines voor niet- kerende grondbewerking. Het plafond betreft € 100.000,-. De regeling kunt u hier vinden.
 • Weidevogelbeheer

  Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 13 december 2019 tot en met 14 februari 2020 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

 • Aanvullende openstelling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2020

  Van 20 november tot en met 22 november 2019 kan door de Friese agrarische collectieven subsidie worden aangevraagd voor Natuur- en Landschapsbeheer.

 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

  De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het gaat om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten daarvan.

 • Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL)

  Deze regeling is open van 15 november tot en met 31 december 2019.

  Heeft u grond en beheert u het als natuur? Als de grond door de provincie is opgenomen in het natuurbeheerplan dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

 • Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân

  Deze regeling gaat 28 december 2019 open.

  De provincie Fryslân sluit aan bij het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân“ met de Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân.  Met deze regeling wil de provincie maatregelen ter voorkoming of vermindering van erfafspoeling op melkveebedrijven stimuleren.

 • Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven (BBN)

  Deze regeling is open van 15 november tot en met 31 december 2019.

  Particuliere grondeigenaren met natuurgrond melden zich aan bij een natuurcollectief als zij subsidie willen ontvangen voor het beheer en onderhoud van hun natuurterrein. Voor deze collectieven is een regeling gemaakt waardoor zij een subsidie kunnen aanvragen voor het begeleiden van deze particulieren. Dit is de Bijdrageregeling Begeleidingskosten Natuurcollectieven.

 • Afbouwregeling ‘bergboeren’

  Het subsidieplafond is bereikt. U kunt geen subsidie meer indienen.

  Boeren in Fryslân die landbouwgebieden hebben met een natuurlijke handicap (probleemgebieden), kunnen gebruik maken van een subsidie afbouwregeling. U kunt subsidie aanvragen van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.
   

 • Kavelruil en inrichting

  De subsidieregeling kavelinrichtingskosten heeft zijn subsidieplafond bereikt. Op dit moment zijn hier dus geen subsidiemogelijkheden voor. Het is nog niet duidelijk of er in 2020 weer subsidie aan te vragen is.

 • POP3: Plattelandsontwikkeling Programma

  Een aantal maatregelen van deze subsidieregeling zijn geopend. Lees op deze pagina welke maatregelen dit zijn.

  De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel.

 • Vaststelling en wijzigingen SrNL 2018

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Om de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SrNL) te actualiseren is het nodig enkele wijzigingen door te voeren. De wijzigingen zorgen ervoor dat natuurbeheerders het (agrarisch) natuurbeheer effectiever en efficiënter uit kunnen voeren.

 • Subsidieregeling Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân

  Deze regeling is op dit moment gesloten.

  Van 7 januari 2019 9.00 uur tot en met 25 januari 2019 17.00 uur kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor de het Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân.

Pagina opties