Fryske Taal

 • Promoasje fan Frysktalige boeken

  Dizze regeling is sletten. 

  Skriuwers, útjouwers en oaren mei doel oer it promoatsjen fan Frysktalige boeken kinne fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 subsydzje oanfreegje. It subsydzjeplafon is € 20.000.

 • Frysktalige literatuer / skriuwen

  Fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020 is it foar skriuwers mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan Fryske boeken. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk. It subsydzje hat te’n doel om it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige fiksje en non-fiksje te befoarderjen.

 • Frysktalige toanielstikken

  Dizze regeling is ticht.

  Fan 1 febrewaris 2019 ôf oant en mei 30 augustus 2019 is it mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik. Toanielstikken dy’t yn in Fryske streektaal sa as it Biltsk of it Stellingwerfsk skreaun wurde falle ek ûnder de regeling.  

Pagina opties