Friese Taal

 • Regeling Mei- inoar foar it Frysk

  Deze regeling is gesloten.

  Vanaf 1 november 2017 tot en met 31 december 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het opstellen of uitvoeren van taalbeleid in het kader van de Wet gebrûk Fryske taal. De regeling Mei-inoar foar it Frysk kan helpen in het voldoen aan de voorwaarden van de Wet gebrûk Fryske taal door Friese gemeenten en anderen Friese bestuursorganen.

 • Materiële instandhouding Fries

  Deze regeling is momenteel gesloten.

  Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Subsidieregeling Stellingwerfs

  Vanaf 9 november 2020 tot en met 13 december 2020 is de Subsidieregeling Stellingwerfs opengesteld.

 • Internationale contacten

  Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die georganiseerd worden tussen Friestalige en buitenlandse minderheidstaalgroepen. Dit kan van 22 februari 2021 tot en met 30 oktober 2021. 

 • Promotie Friestalige boeken

  Schrijvers, uitgevers en anderen die van plan zijn het Friestalige boek te promoten kunnen van 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen. Het subsidieplafond was € 10.000,-.

 • Het uitgeven van Friestalige literatuur

  Vanaf 3 mei 2021 tot en met 27 augustus 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. U kunt subsidie aanvragen voor het uitgeven van oorspronkelijk Friestalige boeken. Het kan gaan om geprinte boeken, om digitale boeken maar ook om audio- of luisterboeken.

 • Fries taalgebruik

  Vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 is de regeling Fries taalgebruik geopend. De regeling Fries taalgebruik is bedoeld om de zichtbaarheid en het horen van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in Fryslân te vergroten. Het subsidieplafond is € 25.000,-.

 • Vertalen en bewerken van literatuur

  De regeling voor het vertalen van literatuur is open vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021. De subsidie heeft als doel het vertalen van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Het subsidieplafond is € 25.000.

 • Friestalige literatuur / schrijven

  Vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 kunnen schrijvers subsidie aanvragen voor het schrijven van Friestalige boeken. De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie en non-fictie. De regeling is ook bedoeld voor het schrijven van boeken in een Friese streektaal zoals het Bildts.

 • Friestalige toneelstukken

  Vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

Pagina opties