Uitkoop theater en muziek

Uitkooporganisaties en culturele centra kunnen subsidie aanvragen als ze minimaal drie podiumkunstvoorstellingen per jaar op afzonderlijke data programmeren. De regeling is open van 9 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Het doel van de regeling is dat hoogwaardige theater- of muziekvoorstellingen - die misschien niet zouden worden ingepland omdat er een risico is dat er te weinig publiek op af komt – met het extra steuntje van de subsidie toch door kunnen gaan. Het subsidieplafond is € 30.000.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag per uitkooporganisatie is in 2020 maximaal € 2.250 voor op zijn minst drie voorstellingen. Per voorstelling kan maximaal € 750 subsidie worden gevraagd indien het begrote tekort tenminste € 750 is.

Voorwaarden

Lees de tekst van paragraaf 3.5 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân eerst goed door om te bekijken of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen en per post opsturen of inleveren bij de balie van het provinciehuis. Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en vergeet de gevraagde bijlagen niet.

Rechtsgeldige ondertekening

Indien u geen volledige volmacht heeft, moeten alle bevoegde bestuurders het aanvraagformulier gezamenlijk ondertekenen. In het uittreksel van de KvK en/of in de statuten van uw organisatie is te vinden welke personen tekenbevoegd zijn.

Elektronische indiening

Voor deze regeling kunt u vanaf de dag van de openstelling tevens elektronisch uw aanvraag indienen. Om elektronisch te kunnen indienen, heeft u e-herkenning nodig. Meer informatie daarover.

Vraagt u dit op tijd aan, zodat u uw aanvraag makkelijker en sneller kunt indienen. Elektronisch indienen is niet hetzelfde als per e-mail indienen. Per e-mail indienen is niet mogelijk.

Aanvragen

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl

Pagina opties