Ticketrisico’s LF2028

Open vanaf 17 april 2020 tot en met 30 september 2022 voor producties die opgenomen zijn in de programmering van LF2028, en die plaatsvinden in de periode tot en met 2022, het triënnale jaar. Het subsidieplafond is € 1.172.743.

De subsidie heeft als doel het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop, ten aanzien van podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering podiumproducties LF 2028, achterblijven bij de geraamde inkomsten. In de regeling is aangegeven dat dit producties betreft die vanuit LF2028 een financiële bijdrage in de productiekosten krijgen of hebben gekregen. Die bijdragen bestaan tot dusverre uit subsidies van de provincie Fryslân en/of gemeente Leeuwarden, expliciet versterkt in het kader van LF2028 ter dekking van productiekosten. Tot nu toe is ten behoeve van LF2028 in de samenwerking tussen provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden gewerkt met een programma-organisatie. De bedoeling is dat die programmaorganisatie voor de zomer overgaat in een stichting LF2028. Mogelijke financiële bijdragen in productiekosten zullen dan niet meer door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden, maar door de stichting worden verstrekt.

De hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van het verschil tussen de door de financieel deskundige goedgekeurde raming van de inkomsten en de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop, met een maximum van 25% van de geraamde inkomsten.
Als het subsidieplafond wordt overschreden door 2 of meer volledige aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Met het aanvraagformulier. Tijdens de openstellingsperiode kunt u deze vinden onder de te downloaden bestanden.

Verplichte verklaring van expert

Er moet een verklaring bij van financieel deskundige de heer Kooistra via m.kooistra@fryslan.nl of 058 - 292 84 90.

Meewerken aan privaatrechtelijke overeenkomst

Als de kaartverkoop beter gaat dan van te voren verwacht, moet de subsidieontvanger bereid zijn om de extra inkomsten te delen. De provincie en de gemeente krijgen dan een deel van het financiële voordeel dat is behaald. De subsidieontvanger moet meewerken aan het vastleggen van afspraken over de verdeling van hogere opbrengsten uit kaartverkoop dan begroot. 

Let op de rechtsgeldige ondertekening

Indien uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurders van de rechtspersoon niet zelfstandig, maar slechts gezamenlijk bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, dienen meerdere bestuurders het aanvraagformulier gezamenlijk te ondertekenen. Uit de statuten blijkt door welke bestuurders gezamenlijk ondertekend moet worden.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen met Marije Meijer via m.meijer@fryslan.frl of met de afdeling Subsidies op 058 - 292 59 25. Het e-mailadres is provincie@fryslan.frl.

Leest u voor dat u het aanvraagformulier gaat indienen met aandacht de toelichting en de regeling. Het gaat om de ‘Subsidieregeling risico’s inkomsten uit ticketverkoop podiumproducties hoofdprogramma Leeuwarden-Fryslân 2028’, in het kort: de regeling Ticketrisico’s LF2028.

Pagina opties