Subsidieregeling Toekomstgericht investeren Fryslân

Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

Aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân kunnen vanaf  8 oktober 2020 t/m 1 februari 2021 subsidie aanvragen voor het vermarkten van innovatie en de toepassing van innovatie op de processen van de aanvrager, binnen één of meerdere van de transities in Fryslân. Het subsidieplafond betreft € 500.000.

Informatie over de subsidieregeling

Een subsidie kan worden verstrekt aan  aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân voor het vermarkten van innovatie en de toepassing van innovatie op de processen van de aanvrager, binnen één of meerdere van de transities in Fryslân. Meer informatie vindt u in de subsidieregeling Toekomstgericht investeren Fryslân.

Belangrijkste voorwaarden

  • De gesubsidieerde activiteiten binnen een jaar na verzenddatum van het besluit tot subsidieverstrekking te realiseren;
  • binnen twaalf weken na afronding van de gesubsidieerde activiteiten een inhoudelijk verslag te overleggen waarin de met de subsidie behaalde resultaten worden toegelicht.

Subsidiebedrag

  • De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van  € 2.500 en een maximum van € 15.000 per project.

De volgende kosten binnen deze regeling zijn subsidiabel:

  • kosten voor de inzet van eigen uren, gewaardeerd tot een maximum van € 40 per uur, tot een maximum van 50% van de totale subsidiabele kosten. De aangevraagde subsidie kan dus niet alleen uit kosten voor de inzet van eigen uren bestaan; er moet naast de inzet van eigen uren voor ten minste 50% aan andere kosten zijn;
  • advieskosten van derden;
  • materiaal- en investeringskosten.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties