Subsidieregeling monumenten Fryslân 2020

Deze regeling is gesloten.

De provincie Fryslân stelt in 2020 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

  • Restauratie van rijksmonumenten;
  • Herbestemming van rijksmonumenten;
  • Onderhoud van rijksmonumentale molens;
  • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
  • Plankosten.

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben deze op 26 mei 2020 vastgesteld. Meer over de bekendmaking van de subsidieplafonds subsidieregeling monumenten Fryslân 2020 leest u hier. Het plafond is gewijzigd. Het gewijzigde plafond kunt u hier vinden.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van de beschikbare aanvraagformulieren. Voor elke paragraaf van hoofdstuk 2 van onze subsidieregeling monumenten Fryslân is een bijbehorend aanvraagformulier. Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen. De pdf-aanvraagformulieren voor rijksmonumenten restauratie en herbestemming, niet rijksmonumenten restauratie en herbestemming (gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden) en plankosten kunt u hieronder downloaden. U kunt uw aanvraag op 2 manieren indienen, per post of persoonlijk afgeven bij de balie op het provinciehuis. De bijlagen bij de aanvraag mogen worden ingediend op een gegevensdrager (een cd-rom of usb-stick) die u mee stuurt per post of inlevert tezamen met het aanvraagformulier bij de balie.

Onderhoud Molens

Het aanvraagformulier voor Onderhoud molens kunt u vanaf 14 september 2020 digitaal invullen en indienen via 'Subsidie aanvragen'. Dit formulier ondertekent u met DigiD of e-Herkenning. Indien dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met het KCC (telefoonnummer 058-2925925).

Wanneer?

U kunt subsidie aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

(let op: gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren): Voor plankosten is een ruimere indieningsmogelijkheid te weten van 14 september tot en met 30 oktober 2020.

Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreven, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd. U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Let op: het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend (zoals vermeld staat in uw statuten).

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Vergunningplicht

Op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag op grond van onderhavige regeling, dient de omgevingsvergunning of, indien van toepassing een gemeentelijke monumentvergunning reeds aangevraagd te zijn.

Verder dient u na te gaan of u vergunningplichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming (apart traject). De provincie vraagt geen leges voor ontheffingaanvragen van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen zolang er met de werkzaamheden geen commercieel belang beoogd wordt, maar wel bijv. een maatschappelijk belang, zoals ‘behoud cultureel erfgoed’.

Belangrijke mededeling

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de ROP-coördinator:

Hilke Janssen
ROP-coördinator Noord-Nederland
06 - 20 40 20 55
rop@restauratienoord.nl
www.restauratienoord.nl

Gespecialiseerde bouw- en aannemers bedrijven voor monumenten

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

(let op: gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren): Indien u de werkzaamheden laat uitvoeren door een gecertificeerd restauratiebedrijf dat geregistreerd staat in het register Kennis&Kunde  dan gelden de genoemde maximum subsidiepercentages en subsidiehoogtes. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een niet gecertificeerd restauratiebedrijf dan worden de zowel de subsidiepercentages als de maximale subsidiehoogtes verlaagd met 3% procent.

Vragen?

Medewerkers van de afdeling Subsidies helpen u graag, via 058 - 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties