Subsidieregeling monumenten Fryslân 2019

Deze regeling is op dit moment gesloten.

De provincie Fryslân stelt dit jaar 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

  • Restauratie van rijksmonumenten
  • Herbestemming van rijksmonumenten
  • Onderhoud van rijksmonumentale molens
  • Plankosten

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019. Gedeputeerde Staten hebben deze op 28 mei 2019 vastgesteld. Meer over de bekendmaking van de subsidieplafonds subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 leest u hier. Het plafond is gewijzigd. Het gewijzigde plafond kunt u hier vinden.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van de beschikbare aanvraagformulieren. Voor elke paragraaf van hoofdstuk 2 van onze subsidieregeling monumenten Fryslân is een bijbehorend aanvraagformulier. Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen.

Online

Let op: Voor paragraaf 2.2 (Molens) en 2.3 (Plankosten) kan online worden ingediend. Voor de subsidieaanvraag is eHerkenning niveau 2+ nodig voor bedrijven en DigiD voor particulieren. Let op: Alle bijlagen dienen (tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag) via WeTransfer te worden verzonden naar subsidies@fryslan.frl onder vermelding van uw projectnaam. Het gebruik van de gratis versie is eenvoudig. Er is zelfs geen registratie voor nodig.

Niet online

U kunt uw aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen ook via post versturen of tijdens openingstijden (van 08:30 tot 17:00 uur) langsbrengen bij de balie van het Provinsjehûs. Aanvragen voor restauratie van rijksmonumenten en herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf 2.1) kunnen alleen op deze manier worden ingediend.

Wanneer?

U kunt subsidie aanvragen van 16 tot en met 20 september 2019. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreven, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd. U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Let op: het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend (zoals vermeld staat in uw statuten).

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Vergunningplicht

Op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag op grond van onderhavige regeling, dient de omgevingsvergunning of, indien van toepassing een gemeentelijke monumentvergunning reeds aangevraagd te zijn.

Verder dient u na te gaan of u vergunningsplichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming (apart traject). De provincie vraagt geen leges voor ontheffingaanvragen van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen zolang er met de werkzaamheden geen commercieel belang beoogd wordt, maar wel bijv. een maatschappelijk belang, zoals ‘behoud cultureel erfgoed’.

Belangrijke mededeling

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de ROP-coördinator (let op: gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren):

Hilke Janssen
ROP-coördinator Noord-Nederland
06 - 20 40 20 55
rop@restauratienoord.nl
www.restauratienoord.nl

Gespecialiseerde bouw- en aannemers bedrijven voor monumenten

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

Vragen?

Medewerkers van de afdeling Subsidies helpen u graag, via 058 - 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties