Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018 (gesloten)

U kunt geen subsidie meer aanvragen. De regeling was geopend van 17 t/m 24 september 2018. 

De provincie stelt dit jaar subsidie beschikbaar voor:

  • Restauratie van rijksmonumenten
  • Restauratie van gemeentelijke monumenten
  • Restauratie bij herbestemming van monumenten en karakteristieke panden
  • Onderhoud aan rijksmonumentale molens
  • Plankosten

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2018 die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 22 mei 2018. Dit jaar is € 1,6 miljoen beschikbaar. Meer over de bekendmaking van de subsidieplafonds Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018 leest u hier.

De regeling sluit grotendeels aan op de regeling van vorig jaar en de uitgangspunten van Weardefol Fryslân 2016-2019. Dit jaar is er extra aandacht voor daken van boerderijen, kerken en kerktorens.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. De regeling was geopend van 17 t/m 24 september 2018. Voor elke paragraaf van hoofdstuk 2 van onze Subsidieregeling monumenten Fryslân, is een bijbehorend aanvraagformulier. Let op: voor woonhuizen kan geen subsidie worden aangevraagd.

Mocht u twijfelen of vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze afdeling Subsidies via 058 - 292 59 25 of via subsidies@fryslan.frl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij team Erfgoed via 058 - 292 54 47.

Online aanvragen

Voor de subsidieaanvraag is eHerkenning niveau 2+ nodig voor bedrijven en een ingescand ondertekeningsformulier voor particulieren.

Let op

Alle bijlagen dienen (tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag) via WeTransfer te worden verzonden. Het gebruik van de gratis versie is eenvoudig. Er is zelfs geen registratie nodig.

Niet online aanvragen?

U kunt uw aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen ook via post versturen of tijdens openingstijden langsbrengen bij de balie van het provinciehuis. Let op: een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Wanneer indienen?

Aanvragen konden worden ingediend vanaf 17 september 2018 tot en met 24 september 2018. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd.
U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend.

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Belangrijke mededeling

De contactgegevens van de coördinator ROP Noord Nederland (ROP NN) zijn:

KOBAU NOORD
Schultestraat 12
9423 PL Hoogersmilde
06-51417820
kosch@planet.nl

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Subsidies via 058 – 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij team Erfgoed via 058 – 292 54 47.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.