Subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân

Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur kunt u indienen van 30 september 2019 tot en met 1 juni 2021, totdat het subsidieplafond bereikt is. Subsidie voor (ver)bouwen van een huisartsenpraktijk is niet meer aan te vragen. Deze is gesloten op 3 december 2019.

De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld.

De regeling verleent subsidie voor de verbouw van bestaande of de bouw van nieuw te vestigen huisartsenpraktijken in de provincie. Met het inzetten van een bedrag van € 325.000,-- wil de provincie bijdragen aan het voortbestaan van de huisartsenzorg in Fryslân.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Subsidie is aan te vragen door huisartsen of praktijkhoudende huisartsen die in een rechtsvorm georganiseerd zijn, zoals een maatschap of BV. De aanvrager moet aan bepaalde criteria voldoen. Dit is afhankelijk van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

 1. Als u subsidie wilt aanvragen voor het verbouwen van een bestaande huisartsenpraktijk dan moet u huisarts zijn en eigenaar of mede-eigenaar zijn van een huisartsenpraktijk die fysiek in een pand in de provincie Fryslân is gehuisvest.
 2. Als u subsidie wilt aanvragen voor het bouwen van een nieuwe huisartsenpraktijk dan moet u huisarts zijn en eigenaar van een stuk grond of van een pand in de provincie Fryslân waarop of waarin u binnen twee jaar een huisartsenpraktijk gaat realiseren.
 3. Als u subsidie wilt aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur moet u huisarts zijn. In art. 1 van de regeling leest u wat dit inhoudt.

Waarvoor en hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan of voor de (ver)bouwkosten van bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk.

 • Voor de bouw of verbouw van een huisartsenpraktijk kunt u ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten ontvangen, met een maximum van € 50.000,-. In art. 5 en 6 van de regeling staan de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten genoemd;
 • Voor het inhuren van een externe adviseur komen alle subsidiabele kosten voor subsidie in aanmerking, met een maximum van € 5.000,-.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Voor het doen van een aanvraag moet u gebruik maken van het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt. Aanvragen kunnen via de post of bij de balie van het provinciehuis worden ingediend. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen nemen wij in behandeling.

De bijlagen die u moet meesturen met uw aanvraag zijn:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een uittreksel uit het BIG-register;
 • een ingevulde de-minimisverklaring (dit formulier vindt u te zijner tijd onderaan bij de stukken);
 • Indien nodig stuurt u ook een machtiging en kopie van statuten mee.

Voor de bouw of verbouw van een huisartsenpraktijk moet u ook:

 • een projectplan meesturen;
 • een bewijs van de eigenaar van het pand dat deze akkoord gaat met een eventuele verbouwing;
 • een uittreksel van het kadaster of akte van levering waaruit de eigendom blijkt.

Voor het inhuren van een externe adviseur moet u ook een ongetekende offerte van de adviseur die u wilt inhuren meesturen.

In welke periode kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen voor subsidie gericht op de bouw of de verbouw van huisartsenpraktijken kunnen tussen 30 september en 3 december 2019 ingediend worden. Aanvragen voor subsidie gericht op het inhuren van een externe adviseur kunnen ingediend worden vanaf 30 september. Deze subsidie is beschikbaar tot het subsidieplafond is bereikt, dan wel tot uiterlijk 1 juni 2021.

Beoordeling adviescommissie

Aanvragen voor de bouw of verbouw van een huisartsenpraktijk, worden beoordeeld door de adviescommissie Huisartsenzorg. U kunt in art. 10 van de regeling lezen waar de commissie zoal op let en die informatie benutten om daar in uw projectplan op in te gaan.

Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur worden behandeld op datum van binnenkomst. Wij raden u daarom aan niet te lang te wachten met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen worden behandeld zolang het subsidieplafond van € 50.000,- nog niet is bereikt.

In de subsidieregeling staat een aantal onderwerpen waarop aanvragen worden beoordeeld. Die onderwerpen zijn: toekomstbestendigheid, afstemming, het moment van stoppen van de huisarts en duurzaamheid.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de regeling.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via tel. 058 – 292 5925 of via de mail op subsidies@fryslan.frl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de Friese Huisartsenvereniging (FHV). Vragen kunnen gesteld worden via mailadres fhv@lhv.nl.

Pagina opties