Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân

De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling huisartsenpraktijk Fryslân vastgesteld. Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur kunt u indienen van 30 september 2019 tot en met 1 juni 2021, totdat het subsidieplafond bereikt is. De aanvraagtermijn voor het bouwen of verbouwen van een huisartsenpraktijk is inmiddels verstreken. Aanvragen hiervoor kunnen niet meer worden ingediend.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie is aan te vragen door huisartsen of praktijkhoudende huisartsen die in een rechtsvorm georganiseerd zijn, zoals een maatschap of BV. De aanvrager moet aan bepaalde criteria voldoen. 

  • Als u subsidie wilt aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur moet u huisarts zijn. In art. 1 van de regeling leest u wat dit inhoudt.

Waarvoor en hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan of voor de (ver)bouwkosten van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk.

  • Voor het inhuren van een externe adviseur komen alle subsidiabele kosten voor subsidie in aanmerking, met een maximum van € 5.000,-.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Voor het doen van een aanvraag moet u gebruik maken van het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt. Aanvragen kunnen via de post of bij de balie van het provinciehuis worden ingediend. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen nemen wij in behandeling.

De bijlagen die u moet meesturen met uw aanvraag zijn:

  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • een ingevulde de-minimisverklaring (dit formulier vindt u te zijner tijd onderaan bij de stukken);
  • Indien nodig stuurt u ook een machtiging en kopie van statuten mee.

Voor het inhuren van een externe adviseur moet u ook een ongetekende offerte van de adviseur die u wilt inhuren meesturen.

In welke periode kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen voor subsidie gericht op het inhuren van een externe adviseur kunnen ingediend worden vanaf 30 september 2019. Deze subsidie is beschikbaar tot het subsidieplafond is bereikt, dan wel tot uiterlijk 1 juni 2021.

Beoordeling

Aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur worden behandeld op datum van binnenkomst. Wij raden u daarom aan niet te lang te wachten met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen worden behandeld zolang het subsidieplafond van € 61.000,- nog niet is bereikt.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de regeling.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via tel. 058 – 292 5925 of via de mail op subsidies@fryslan.frl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de Friese Huisartsenvereniging (FHV). Vragen kunnen gesteld worden via mailadres fhv@lhv.nl.

Pagina opties