Subsidieregeling Bio- en bodemdiversiteit

Deze regeling is momenteel gesloten.

Initiatiefnemers met projecten gericht op de verbetering van de insectenstand kunnen op één dag, namelijk dinsdag 27 oktober tussen 08:30 - 17:00 uur, subsidie aanvragen.

Initiatiefnemers met projecten gericht op de verbetering van de insectenstand kunnen op één dag, namelijk dinsdag 27 oktober tussen 08:30 - 17:00 uur, subsidie aanvragen. Gezien de belangstelling voor de regeling ten opzichte van het beschikbare budget van € 40.000,- heeft de provincie ervoor gekozen de regeling slechts één dag open te stellen. Dit moet voorkomen dat er onnodig veel projecten afgewezen. Aanvragen die vóór 27 oktober 2020 worden ingediend nemen wij niet in behandeling.

De rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân neemt af. De provincie wil die trend keren en werkt daarom aan een biodiversiteitsherstelprogramma. Hierin is niet alleen aandacht voor herstel van de biodiversiteit, maar ook voor verbinding tussen economie, natuur en landbouw, bewustwording in de samenleving en kennisdeling. Met deze subsidieregeling wil de provincie alvast initiatieven steunen die hierbij aansluiten.

Insectennetwerk

Ook de insectenpopulatie is de laatste decennia sterk afgenomen. De gebieden waar insecten nog goed gedijen zijn vaak geïsoleerde eilanden waartussen slechte verbindingen bestaan. In de provincie Fryslân zijn de laatste jaren diverse acties ondernomen welke (meestal indirect) de insectenstand versterken. Om die acties gerichter te maken is door Van Hall Larenstein een Hotspotkaart insectennetwerk ontwikkeld waarin naast de locaties met veel insecten (hotspots)  ook de zogenaamde ‘witte vlekken’ worden aangegeven waar de meeste potentie ligt in verbetering van de biodiversiteit van insecten.

Projecten voor het insectennetwerk

In totaal is er een bedrag van € 40.000 beschikbaar. Tot 75% van de kosten van een project is subsidiabel, tot een maximum van €24.500,-. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst (volledige aanvraag). 

Welke projecten komen in aanmerking?

Subsidie kan worden aangevraagd voor een project gericht op de verbetering van de insectenstand. Het project moet betrekking hebben op een in de Hotspotkaart insectennetwerk opgenomen witte vlek.

Hotspotkaart insectennetwerk

Voorbeeld

Een project dat zich richt op het verbeteren van de insectenstand op een ‘witte vlek’ door deze vlek te verbinden met een hotspot uit de omgeving. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via:

  • het creëren van een leefgebied voor insecten door het realiseren van landschapselementen met struiken en bomen;
  • verschralen van graslanden (maaien en afvoeren);
  • het introduceren van lokaal passende plantensoorten;
  • het verhogen van de waterstand.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor georganiseerde groepen zoals verenigingen, stichtingen, maatschappen of medeoverheden. 

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon.
 

Pagina opties