Promotie Friestalige boeken

Deze regeling is momenteel gesloten. Wij verwachten dat het College in januari 2021 een besluit neemt over het openstellen van deze regeling. De openstelling zal in 2021 dan ook wat later zijn dan voorgaande jaren.

Schrijvers, uitgevers en anderen die van plan zijn het Friestalige boek te promoten konden van 3 februari 2020 tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Het subsidieplafond was € 20.000,-.

Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.250,-

Kosten voor het uitgeven van een boek komen niet in aanmerking voor een subsidie uit deze regeling. Het gaat bij deze regeling om kosten die gemaakt worden voor het promoten van een Friestalig boek of een serie Friestalige boeken.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u vinden in paragraaf 2.4 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Hoe dient u een aanvraag in?

Tijdens de openstelling kunt u het aanvraagformulier per post opsturen of bij de balie van het provinciehuis inleveren. Met de aanvraag levert u ook een projectplan in.

In dit projectplan beschrijft u:

  • de promotieactiviteiten;
  • uw motivatie om deze activiteiten te organiseren;
  • de resultaten die u verwacht;
  • de extra publiciteit die u verwacht;
  • uw ervaringen met het organiseren van promotieactiviteiten;
  • de planning van het voorbereidende werk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties