Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities

De provincie heeft een subsidieregeling voor het schrijven van een professionele muziekcompositie en voor het geheel van voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van een theater-, muziek- of dansproductie (of een mengvorm daarvan).

In 2020 zal de regeling twee keer opengesteld worden. De eerste aanvraagperiode is vanaf 18 februari 2020 tot en met 27 maart 2020.

Het subsidieplafond voor het realiseren van een theater, muziek- of dansproductie (of een mengvorm daarvan) is € 100.000,-. Het subsidieplafond voor het schrijven van een professionele muziekcompositie is € 10.000,-.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de artistiek leider van de productie minstens twee jaar beroepsmatig actief zijn met het maken van producties of composities. De maker van een professioneel muziekstuk heeft een opleiding aan een conservatorium afgerond.

De voorwaarden kunt u vinden in paragraaf 3.3. van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Beoordeling door een adviescommissie

Voor deze regeling is de adviescommissie Cultuur ingesteld. De adviescommissie Cultuur toetst de plannen op de mate van artistieke kwaliteit, ondernemerschap en uitvoeringspotentie. De commissie adviseert over de rangschikking van de aanvragen en over het toekennen van het geld aan de aanvragers. In artikel 3.3.8 van de regeling kunt u lezen waar de adviescommissie op toetst.

Binnen 22 weken na de sluitingsdatum van de openstellingsperiode krijgt u bericht over uw aanvraag.

Tweede openstelling

De tweede aanvraagperiode in 2020 is vanaf 1 mei 2020 tot en met 28 augustus 2020.

Het subsidieplafond voor het realiseren van een theater, muziek- of dansproductie (of een mengvorm daarvan) is € 100.000,-. Het subsidieplafond voor het schrijven van een professionele muziekcompositie is € 10.000,-.

Staatssteun

De staatssteunregels zijn op deze regeling van toepassing. Aanvragers zijn verplicht een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring mee te sturen met het aanvraagformulier. De de-minimisverklaring vindt u onderaan de website bij bijlagen.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze regeling dan kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail subsidies@fryslan.frl

Pagina opties