Plattelân Fryslân

Deze regeling is op dit moment gesloten.

Voor de bouw, verbouw en verduurzaming van dorpshuizen en voor provinciale leefbaarheidsinitiatieven heeft de provincie de Subsidieregeling Plattelân Fryslân. Vanaf 7 februari 2019 tot en met 17 december 2019 kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Voor bouw, verbouw en verduurzaming van dorpshuizen (paragraaf 2.1) is het subsidieplafond € 900.000.

Aanvraagcriteria

De voorwaarden en subsidiehoogte zijn te vinden in paragraaf 2.1 van de Subsidieregeling Plattelân Fryslân. Wij adviseren u om de regeling eerst goed door te nemen voordat u een aanvraag indient. Let ook op de toetsingscriteria in genoemd in artikel 2.1.7.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Met het onderstaande aanvraagformulier. Binnen de openstellingstermijn kunt u het volledig ingevulde formulier met alle gevraagde bijlagen per post opsturen of afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Liefst in één keer goed en volledig inleveren

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Een aanvraag is volledig als alle vragen op het aanvraagformulier zijn beantwoord, als alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd en als de aanvraag rechtsgeldig is ondertekend. Bovendien moet de informatie in het projectplan zodanig helder en volledig zijn dat er een besluit op uw aanvraag kan worden genomen.

Let op de rechtsgeldige ondertekening 

Denk er om dat uw aanvraag is voorzien van volledige ondertekening door de bestuurders die daartoe bevoegd zijn. Indien uit het uittreksel van de KvK blijkt dat de bestuurders niet alleen maar juist gezamenlijk bevoegd zijn, laat de aanvraag dan ondertekenen door alle bevoegde bestuurders.

Aandachtspunt dorpshuizen

Als wij in de vorige 10 kalenderjaren al eerder een subsidie hebben verleend voor de ver- of nieuwbouw van een dorpshuis in het betreffende dorp, kan het dorpshuis alleen nog in aanmerking komen voor subsidie als het gaat om een bijzonder duurzaamheidsproject dat energiereductie in een cluster van drie dorpshuizen  oplevert.  

Let op: BTW is in zijn geheel niet subsidiabel.                                                          

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over uw subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met afdeling Subsidies via  058 - 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties