Leader

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is het LEADER-programma voor de regio Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland voor deze regio's te versterken. Er zijn in 2020 twee momenten waarop het aanvraagformulier ingestuurd moet zijn (dit noemen we een tender). De eerste tender was in mei. De tweede tender is van maandag 7 september t/m donderdag 22 oktober.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan de onderstaande partijen:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen (zoals gemeenten en de provincie Fryslân);
  • privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties);
  • ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma).

Voor welke activiteiten?

Per regio is er een  LEADER Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld en is het kader geschetst waarbinnen de doelen voor de LEADER periode zijn gedefinieerd. Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die bijdragen aan de doelen van de LOS. Noordoost en Noardwest Fryslân hebben elk doelen en thema’s bepaald die aansluiten bij de sterke en zwakke punten van het desbetreffende gebied. Klik op het juiste gebied om te lezen wat de doelen en thema's zijn waar uw idee aan moet voldoen.

Noordoost

Noardwest

SNN en RVO

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) begeleidt de uitvoering van het POP3 programma en daarmee dus ook het onderdeel Leader. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Rijks Dienst voor ondernemend Nederland (RVO). Op de website van het SNN vindt u aanvullende informatie over de subsidieregeling en informatie hoe u subsidie kunt aanvragen.

Pagina opties